Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Règim Comunitari per a ciutadans d’estats membres UE,EEE i Suïssa Règim Comunitari per a ciutadans d’estats membres UE, EEE i Suïssa

L'aplicació del règim comunitari a Espanya és regulada pel Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la UE i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

A qui s'aplica el règim comunitari:

 • Als Estats membres de la UE, d'altres estats part de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i també als nacionals suïssos. En aquest  enllaç trobaràs aquesta informació ampliada. 
 • També, sigui quina sigui la seva nacionalitat, als familiars que acompanyin o es reuneixin amb el ciutadà en qüestió i que poden ser:

  • El cònjuge, sempre que no existeixi divorci o anul·lació.
  • La parella de fet, inscrita en un registre públic en un dels estats de la UE, de l'EEE o de Suïssa, sempre que no s'hagi cancel·lat la inscripció.
  • Els descendents directes i els descendents del cònjuge o parella registrada menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec seu.
  • Els ascendents directes i els ascendents del cònjuge o parella registrada que visquin a càrrec seu.
Drets que s'atorguen:

Les persones esmentades en l'apartat anterior tenen dret a entrar, sortir, circular i residir lliurament en territori espanyol previ compliment de les formalitats previstes al Reial decret 240/2007 esmentat i sense perjudici de les limitacions que s'hi estableixen.

També tenen dret a dur a terme qualsevol activitat tant per compte d'altri com per compte propi, excepte els descendents majors de 21 anys que visquin a càrrec i els ascendents a càrrec.

Les persones indicades, si pretenen romandre o fixar la seva residència legal a Espanya durant un període superior a tres mesos, hauran de sol·licitar:

 • Un certificat de registre de resident comunitari: el nacional d'un estat de la UE, de l'EEE o de Suïssa.

  Accés al  full informatiu.

  Accés a la  relació de formularis de sol·licitud.

  Aqui trobaràs la relació dels  centres d'expedició del certificat de registre com a resident.

 • Una targeta de familiar de ciutadà de la Unió: els familiars que l'acompanyin o es reuneixin amb ell.

  Accés al  full informatiu.

  Accés a la  relació de formularis de sol·licitud.

  Aqui trobaràs la  informació necessària per a la presentació de la sol·licitud (cal seleccionar la demarcació corresponent al lloc de residència).