Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

El número d'identificació d'estranger (NIE) és un número personal, únic i exclusiu de caràcter seqüencial, atorgat per l'Oficina d'Estrangeria un cop s'informen les dades del ciutadà estranger al Registre Central d'Estrangers.

Aquest número personal serà la identificació de l'estranger i haurà de figurar en tots els documents que se li expedeixin o tramitin.

Els estrangers que, pels seus interessos econòmics professionals o socials, es relacionin amb Espanya poden sol·licitar personal i directament el NIE a la Direcció General de la Policia o a través de les oficines consulars d'Espanya a l'exterior.

El NIE és imprescindible per fer qualsevol transacció econòmica, com per exemple obrir un compte, establir un negoci, comprar un habitatge o un cotxe, per fer la declaració d'impostos o per a qualsevol tràmit administratiu.

Per accedir a més informació i obtenir el formulari de sol·licitud, pots visitar el web de Ministerio de Interior.

Certificat de Registre de ciutadà de la Unió

Els ciutadans d'estats membres de la UE, de la resta d'estats part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa que vulguin romandre a Espanya per un període superior a 3 mesos, estan obligats a sol·licitar la inscripció al Registre Central d'Estrangers. Se'ls expedirà aquest certificat que, juntament amb el passaport o document d'identitat del seu país, serà el seu document identificatiu com a estrangers.

Se sol·licita davant l'Oficina d'Estrangeria de la província on es pretengui residir o davant la comissaria de policia corresponent.

S'ha de complir un dels requisits següents:

 • Ser treballador per compte d'altri.
 • Ser treballador per compte propi.
 • Ser estudiant i estar matriculat en un centre docent públic o privat oficialment reconegut.
 • Disposar de recursos econòmics per a la manutenció durant el període de residència suficients per no suposar una càrrega per a l'assistència social del país.

Per accedir a més informació i obtenir el formulari de sol·licitud pots visitar el web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

Targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE

Els familiars de ciutadà espanyol o d'un altre estat membre de la UE o de l'EEE o de Suïssa que no tinguin la nacionalitat d'aquests països, hauran de sol·licitar i obtenir la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, sempre que es reuneixin amb ell o l'acompanyin i que aquest tingui el dret a residir a Espanya per un període superior a 3 mesos, per ser treballador per compte aliena o pròpia o estudiant, i tenir assegurança de malaltia i mitjans econòmics suficients per mantenir la unitat familiar.

Entre altres, s'ha de presentar documentació acreditativa de l'existència del vincle familiar amb el ciutadà de la Unió, de l'EEE o de Suïssa, i tenen l'obligació de comunicar els eventuals canvis de circumstàncies referides al seu estat civil.

Se sol·licita davant l'Oficina d'Estrangeria de la província on es pretengui residir o davant la comissaria de policia corresponent.

Per accedir a més informació i obtenir el formulari de sol·licitud pots visitar el web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

La targeta d'identificació d'estranger (TIE)

És el document físic que conté les dades d'identificació de l'estranger, la foto i el número de NIE, i que acredita el tipus d'autorització de residència o estada de què és titular l'estranger, i la vigència. Amb caràcter general, s'expedeix a persones titulars d'una autorització per romandre a Espanya per un període superior a 6 mesos.

La targeta d'identitat d'estranger s'expedirà únicament als ciutadans estrangers que es trobin en situació legal a Espanya.

Se sol·licita davant l'Oficina d'Estrangeria de la província on es pretengui residir o davant la comissaria de policia corresponent, sempre que es compleixi un d'aquests requisits:

 • Ser titular d'una visat o autorització per romandre a Espanya per un període superior a sis mesos.
 • Quan el titular de la targeta hagi modificat o alterat la seva situació legal o laboral, incloent-hi la renovació de l'autorització.
 • Quan la targeta d'identitat que posseïa l'estranger hagi estat robada, extraviada, destruïda o inutilitzada.
Característiques orientatives de la TIE

 • Per a l'expedició de la targeta és un requisit indispensable la resolució governativa prèvia de la concessió de l'autorització corresponent.
 • Els estrangers titulars de visat hauran de sol·licitar personalment la TIE en el termini d'un mes des de l'entrada al país.
 • Els titulars de la TIE estan obligats a portar a sobre l'esmentat document.
 • La TIE tindrà el mateix període de vigència que l'autorització o el reconeixement del dret que en justifiqui l'expedició.
 • L'expedició de la TIE comporta el pagament d'una taxa.
 • Els estrangers titulars de la TIE estan obligats a comunicar en el termini d'un mes a l'Oficina d'Estrangeria corresponent qualsevol canvi de nacionalitat, de domicili i de filiació, així com qualsevol modificació de les circumstàncies familiars.

Per accedir a més informació i obtenir el  formulari de sol·licitud pots visitar el web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

informació