Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Les persones estrangeres a les quals no és d'aplicació el règim comunitari i que vulguin residir i treballar per compte propi a Catalunya poden acollir-se a una autorització dels dos sistemes d'autoritzacions alternatius actualment vigents:

1. Règim de la Llei orgànica 4/2000 (l'anomenada Llei d'estrangeria), desenvolupada pel Reial decret 557/2011

1.1 Autorització temporal de residència i treball per compte propi 

Autorització de residència i treball per a persones estrangeres que es proposin desenvolupar una activitat lucrativa per compte propi a Catalunya.

Es pot ampliar la informació sobre aquest procediment consultant el  full informatiu.

2. Règim de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a llur internacionalització (l'anomenada Llei d'emprenedors) (a partir d'ara L. 14/2013)

La Llei 14/2013 (Llei d'emprenedors) introdueix un règim jurídic alternatiu, competència exclusiva de l'Administració General de l'Estat, que permet obtenir, entre d'altres, una autorització de residència amb habilitació per treballar, dirigida a les persones estrangeres que vulguin iniciar a Espanya una activitat emprenedora i empresarial, sempre que tingui un caràcter innovador o presenti un especial interès econòmic per a Espanya (característiques que caldrà acreditar mitjançant un informe favorable de l'òrgan administratiu competent).

En relació amb aquesta secció, els procediments que les persones estrangeres tenen a l'abast són els següents:

2.1 Visat de residència per efectuar tràmits previs a l'activitat emprenedora 

Visat que cal obtenir a l'oficina consular d'Espanya del país de residència de la persona estrangera emprenedora, per entrar i romandre a Espanya per un període d'un any per dur a terme els tràmits previs a l'inici de l'activitat emprenedora.

2.2 Autorització inicial de residència per desenvolupar activitat empresarial 

Autorització de residència (incorpora l'autorització per treballar) a l'empara de la L.14/2013 (Llei d'emprenedors) per a persones estrangeres que pretenguin iniciar, desenvolupar o dirigir una activitat econòmica.

Des d’aquest enllaç es poden descarregar els  models oficials de sol·licitud per iniciar qualsevol d’aquests procediments.

Es pot ampliar aquesta informació consultant la  normativa vigent