Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Autorització per a treballar per compte d’altri Autorització per a treballar per compte d’altri

Les persones estrangeres a les quals no és d'aplicació el règim comunitari i que vulguin residir i treballar per compte d'altri a Catalunya poden acollir-se a diversos tipus d'autorització, d'acord amb la naturalesa de l'activitat que hagin de portar a terme. En principi, cal distingir entre dos règims jurídics diferents:

1. El de la Llei orgànica 4/2000 (l'anomenada Llei d'estrangeria), desenvolupada pel Reial decret 557/2011, que regula una part de les autoritzacions esmentades. Concretament:

1.1. Autorització temporal de residència i treball per compte d'altri (“règim general”) 

Autorització inicial de residència i treball per a persones estrangeres no residents a Espanya que es proposin desenvolupar una activitat lucrativa per compte d'altri a Catalunya.

Des d’aquest enllaç  es pot consultar com s’ha de  presentar la sol·licitud.

Es pot ampliar la informació sobre aquest procediment consultant el  full informatiu.

Des d’aquest  enllaç es poden consultar les particularitats d’aquest procediment quan es tracta d’empreses contractants que tenen més de 500 treballadors i centres de treball en més d’una província.

1.2. Autorització temporal de residència i treball per compte d'altri per a investigadors 

Autorització inicial de residència i treball com a investigador sol·licitada per organismes o entitats autoritzades en el marc d'un conveni d'acollida amb l'única o principal finalitat de dur a terme projectes d'investigació.

Des d’aquest enllaç  es pot consultar com s’ha de  presentar la sol·licitud.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la  informació sobre aquest procediment.

1.3. Autorització temporal de residència i treball per compte d'altri per a personal altament qualificat (targeta blava UE) 

Autorització inicial de residència i treball per a professionals altament qualificats (targeta blava de la UE), per desenvolupar activitats que requereixin qualificacions d'ensenyament superior o per a casos en què, excepcionalment, s'acrediti un mínim de 5 anys d'experiència professional que pugui considerar-se equiparable a l'esmentada qualificació, relacionada amb l'activitat per a la qual se sol·licita l'autorització.

Des d’aquest enllaç  es pot consultar com s’ha de  presentar la sol·licitud.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la  informació sobre aquest procediment.

També es pot trobar  informació relativa a aquest tràmit quan es tracta de titulars de targeta blava UE en un altre estat membre de la UE.

1.4. Autorització temporal de residència i treball per compte d'altri de durada determinada:

1.4.1. Per a activitats d'alta direcció, esportistes professionals i artistes 

Autorització inicial de residència i treball de durada determinada per a personal d'alta direcció, esportistes professionals i artistes. L'esmentada autorització no està orientada a l'establiment a Espanya sinó a l'estricte compliment del contracte de treball. Un cop finalitzat el contracte (en cas que no hagi estat prorrogat), el treballador haurà de retornar al país de residència anterior i acreditar el retorn davant de l'oficina consular espanyola.

Des d’aquest enllaç  es pot consultar com s’ha de  presentar la sol·licitud.

També es pot ampliar la informació sobre aquest procediment consultant el  full informatiu.

1.4.2. Per a activitats de temporada o campanya

Autorització inicial de residència i treball de durada determinada per a activitats de temporada o campanya (per exemple, campanyes de collita de pera, de maduixa, etc.). L'esmentada autorització no està orientada a l'establiment a Espanya sinó a l'estricte compliment del contracte o contractes de treball. Un cop finalitzat el contracte (en cas que no hagi estat prorrogat), el treballador haurà de retornar al país de residència anterior i acreditar el retorn davant de l'oficina consular espanyola.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la informació consultant el  full informatiu.

1.4.3. Per a activitats d'obra o servei 

Autorització inicial de residència i treball de durada determinada per a activitats d'obra o servei per a:

  • El muntatge de plantes industrials o elèctriques.
  • La construcció d'infraestructures, edificacions o xarxes de subministrament elèctric, telefònic, de gas o de ferrocarrils.
  • La instal·lació i el manteniment d'equips productius, així com la seva posada en funcionament i reparació.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la informació consultant el  full informatiu.

1.4.4. Per a activitats de formació o pràctiques professionals 

Autorització inicial de residència i treball de durada determinada per a activitats de formació o pràctiques professionals.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la informació consultant el  full informatiu.

1.5. Autorització temporal de residència i treball per compte d'altri en el marc d'una prestació transnacional de serveis 

Autorització inicial de residència i treball en el marc d'una prestació transnacional de serveis per a treballadors estrangers que es desplacin a un centre de treball a Espanya i depenguin, mitjançant expressa relació laboral, d'una empresa establerta en un estat no pertanyent a la Unió Europea, ni a l'Espai Econòmic Europeu, i quan es trobi en algun dels supòsits contemplats.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar aquesta  informació.

1.6. Autorització temporal de residència i treball per compte d'altri (procediment títol IX Reglament estrangeria) 

D’acord amb el títol IX del Reglament, les empreses establertes en Espanya que necessitin incorporar a persones estrangeres no comunitàries, i sempre que es trobin en algun dels supòsits detallats al  full informatiu, poden presentar diversos tipus de sol·licituds d’autoritzacions.   

Des d’aquest enllaç  es pot accedir al formulari de  cita prèvia.

2. El de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a llur internacionalització (l'anomenada Llei d'emprenedors) (a partir d'ara L. 14/2013), que regula la resta d'autoritzacions:

2.1. Autorització temporal de residència (habilita a treballar) per a personal altament qualificat de grans empreses o PIMES de sectors estratègics 

La Llei 14/2013 (Llei d'emprenedors) introdueix un règim jurídic alternatiu, competència exclusiva de l'Administración General del Estado, que permet obtenir, entre d'altres, una autorització de residència amb habilitació per treballar a les persones estrangeres que siguin contractades com a personal altament qualificat per grans empreses o PIMES de sectors estratègics.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la informació consultant el  full informatiu.

2.2. Autorització temporal de residència (habilita a treballar) per a trasllats intraempresarials 

Autorització inicial de residència (habilita a treballar) regulada per la Llei 14/2013 (d'emprenedors) destinada a facilitar el desplaçament de persones estrangeres a Espanya en el marc d'una relació laboral, professional o de formació professional amb una empresa o grup d'empreses establertes a Espanya o en un altre país.

Des d’aquest enllaç es pot ampliar la informació consultant el  full informatiu.

informació