Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Les persones estrangeres a les quals no és d'aplicació el règim comunitari i que vulguin residir a Catalunya com a rendistes poden acollir-se al règim previst a la Llei orgànica 4/2000 (l'anomenada Llei d'estrangeria), desenvolupada pel Reial decret 557/2011, que regula l'autorització de residència corresponent.

1. Informació sobre el procediment i sobre l'autorització

Descripció

Autorització inicial de residència no lucrativa.

Presentador de la sol·licitud

La persona estrangera que vulgui residir a Espanya sense fer activitats laborals o professionals.

Lloc de presentació, sol·licitud de visat i d'autorització de residència

La sol·licitud de visat (que comporta, així mateix, la de l'autorització de residència) es presentarà a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola corresponent a la demarcació de residència de l'interessat.

Òrgans competents

 • Sobre la sol·licitud del visat: la missió diplomàtica o oficina consular espanyola on es presenti la sol·licitud.
 • Sobre la sol·licitud de l'autorització de residència: Delegación o Subdelegación del Gobierno de la província on s'instal·larà la persona estrangera.

Particularitats del procediment

La persona estrangera presentarà, en primer terme, sol·licitud de visat, que comportarà, en aquest cas, la de residència no lucrativa.

Els requisits per obtenir l'autorització són:

 • No trobar-se irregularment en territori espanyol.
 • En cas de majoria d'edat penal, no tenir antecedents penals a Espanya ni en els països on s'hagi residit en els darrers cinc anys.
 • No figurar com a “refusable” en l'espai territorial de països amb els quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 • Disposar de mitjans econòmics suficients per atendre les despeses de manutenció i d'estada, incloent-hi, si s'escau, els de la seva família, durant el període de residència a Espanya, sense necessitat de desenvolupar cap activitat laboral o professional.

  (S'entendrà com a mitjans suficients per al sosteniment a Espanya una quantitat que representi mensualment, en euros, el 400% de l'IPREM (índex públic de renda d'efectes múltiples). Si se sol·licita visat de residència per als familiars, caldrà afegir una quantitat en euros per al sosteniment d'aquests que representi mensualment el 100% de l'IPREM per a cadascun dels familiars que acompanyin el titular.)

 • Disposar d'una assegurança pública o privada per malaltia contractada amb una entitat asseguradora autoritzada a operar a Espanya.
 • No trobar-se dintre del termini de compromís de no retorn a Espanya, en cas que la persona estrangera hagués assumit aquest compromís en retornar voluntàriament al país d'origen.
 • No patir cap de les malalties que poden tenir repercussions greus de salut pública, de conformitat amb el que preveu el Reglament Sanitari Internacional de l'any 2005.
 • Haver abonat les taxes per a la tramitació dels procediments.

Resolució

Per part de la Delegación o Subdelegación del Gobierno a la província on s'instal·larà la persona estrangera, en el termini d'un mes des de la data de recepció de la sol·licitud.

Visat

En cas de concessió de l'autorització, la missió diplomàtica o oficina consular resoldrà la sol·licitud de visat. Un cop notificada, en cas que sigui favorable, el sol·licitant haurà de recollir l'autorització en el termini d'un mes des de la data de notificació. En cas contrari, s'entendrà que s'ha produït una renúncia al visat concedit i s'arxivarà el procediment.

En cas de recollir-ho, la persona estrangera haurà d'efectuar l'entrada a Espanya durant el període de vigència del visat.

Inici de la vigència

L'autorització serà vigent des de la data d'entrada a Espanya (si s'ha produït dins del període de validesa del visat).

Durada de l'autorització

1 any des de l'inici de la vigència.

Limitacions de l'autorització

L'autorització és vàlida en tot el territori nacional.

Familiars

Es poden presentar, simultàniament amb la sol·licitud de la persona estrangera, les sol·licituds corresponents als seus familiars, que podran ser concedides si es compleixen els requisits generals per a l'obtenció d'una autorització de residència no lucrativa i els requisits econòmics específics fixats per als familiars del sol·licitant.

Enllaços

Informació sobre els requisits i procediment

Des d'aquest enllaç pots accedir al  full informatiu.

Des d'aquest enllaç pots accedir a la  relació de formularis de sol·licitud.

Sol·licitud de visat

Des d'aquest  enllaç es pot accedir al formulari de sol·licitud de visat.

Aqui trobarás un  mapa interactiu que et permet cercar l'oficina consular que et correspon.

Targeta d'identitat

Des d'aqui pots accedir al formulari de sol·licitud de la  TIE.

informació