Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Autorització per residir com a inversor Autorització per residir com a inversor

Les persones estrangeres a les quals no és d'aplicació el règim comunitari i que vulguin residir a Catalunya com a inversors poden acollir-se al règim previst a la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a llur internacionalització (l'anomenada Llei d'emprenedors) (a partir d'ara L. 14/2013).

1. Informació sobre el procediment i sobre l'autorització

Descripció

Visat de residència que permet residir al país almenys un any i autorització de residència posterior (habilita a treballar) regulada per la Llei 14/2013 (d'emprenedors) per a les persones que facin una inversió significativa a Espanya o hi posin en marxa un projecte empresarial considerat d'interès general.

Presentador de la sol·licitud

Tant en el cas del visat com en el de l'autorització de residència, la persona estrangera inversora o el seu representant.

Lloc de presentació

 • La sol·licitud del visat es presentarà a la missió diplomàtica o oficina consular d'Espanya del país de residència de l'inversor.
 • La sol·licitud de l'autorització de residència es presentarà:
  • En qualsevol registre públic, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 30/1992 dirigida a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (Administración General del Estado).
  • Presentació directa a aquesta mateixa unitat sense cita prèvia.
  • Presentació amb cita prèvia.

Òrgans competents

 • Per resoldre la sol·licitud de visat: La missió diplomàtica o oficina consular d'Espanya del país de residència de l'inversor.
 • Per resoldre la sol·licitud de l'autorització de residència: la Dirección General de Migraciones.
 • Per tramitar-la: Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

Particularitats del procediment

Per accedir a un visat o a una autorització de residència com a inversor, cal:

 • Ser titular d'un projecte empresarial que s'hagi de posar en marxa a Espanya i que sigui considerat d'interès general.
 • O bé, fer una inversió significativa a Espanya d'aquestes característiques:
  • En actius immobiliaris (500.000 euros)
  • En accions o dipòsits bancaris (1 milió d'euros)
  • En deute públic (2 milions d'euros)
 • En primer terme, cal sol·licitar visat de residència per a inversors a la missió diplomàtica o oficina consular d'Espanya del país de residència de la persona estrangera inversora.
 • El visat permetrà residir a Espanya almenys un any, però no cal complir els requisits d'entrar i romandre a Espanya durant el període de vigència per conservar el dret.

Per sol·licitar l'autorització de residència com a inversor cal ser titular d'un visat d'inversor.

Projectes empresarials:

 • En cas que es tracti de titulars de projectes empresarials, i amb caràcter previ a la sol·licitud de visat o d'autorització de residència, caldrà sol·licitar un informe favorable sobre l'activitat emprenedora i empresarial que es durà a terme a Espanya:
  • Si se sol·licita visat, l'informe d'interès general l'elaborarà la Oficina Económica y Comercial de Espanya.
  • Si se sol·licita autorització de residència, l'informe d'interès general l'elaborarà la Dirección General de Comercio e Inversiones.
 • Per projectes d'interès general, s'entén els que suposin:
  • la creació de llocs de treball.
  • una inversió amb impacte socioeconòmic en la zona geogràfica on es desenvolupin.
  • una aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.

Resolució

 • El visat o l'autorització de residència permeten residir i treballar i tenen validesa en tot el territori nacional.
 • L'obtenció del visat o de l'autorització de residència no exigeixen residència efectiva a Espanya (s'entén com a tal la que és superior a 183 dies). Únicament s'exigeix visitar Espanya un cop durant tot el període de residència.

Limitacions de l'autorització

L'autorització és vàlida en tot el territori nacional.

Terminis de tramitació

 • Autorització de residència: 20 dies per resoldre-ho des de l'entrada en l'òrgan de tramitació.
 • Visat: 10 dies feiners per resoldre-ho i notificar-ho.

Familiars

Es podrà tramitar, simultàniament amb la sol·licitud de l'inversor, l'autorització de residència i/o visat del cònjuge i dels fills.

2. Enllaços

Informació sobre els requisits i procediment

Accés als fulls informatius general i específic.

Instruccions per a la sol·licitud de  cita prèvia.

Accés a la  relació de formularis de sol·licitud.

Sol·licitud de visat

Des d'aquest enllaç accediràs a un  mapa interactiu on podràs cercar l'oficina consular que et correspon.

Targeta d'identitat

Des d'aqui pots accedir al formulari de sol·licitud de la  TIE.

informació