Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Ciutadans de la Unió Europea

Els ciutadans de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa no necessiten permís o autorització prèvia per estudiar a Catalunya.

N'hi ha prou de portar el document d'identitat propi del país o el passaport en vigor amb el qual hagin fet l'entrada en territori espanyol.

Característiques orientatives:

 • Si la durada dels estudis és inferior a 3 mesos, els ciutadans no tenen l'obligació de fer cap tipus de tràmit, però cal tenir en compte que per efectuar determinades gestions, com obrir comptes bancaris o accedir a l'assistència sanitària, és necessari disposar d'un número d'identificació d'estranger (NIE).
 • Si la durada dels estudis és superior a 3 mesos, a més del document d'identitat propi del país o passaport en vigor amb el qual s'hagi fet l'entrada en territori espanyol, hi ha l'obligació de sol·licitar personalment, davant de l'Oficina d'Estrangeria de la província on es pretengui residir o davant de la comissaria de policia corresponent,  la inscripció en el Registre Central d'Estrangers, i obtenir el  certificat de registre de ciutadà de la Unió.
 • El termini de presentació de la sol·licitud és de 3 mesos comptats des de la data d'entrada a Espanya.
 • El certificat de registre de ciutadà de la Unió requereix el pagament previ d'un taxa.
 • Els ciutadans de la UE i els seus familiars, sempre que aquests últims viatgin o es reuneixin amb els primers, estan sotmesos a un règim jurídic específic derivat dels drets reconeguts pels tractats.
 • L'entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, és regulada pel Reial decret 240/2007, de 16 de febrer.
 • Els estudiants de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa tenen les mateixes condicions laborals que els nacionals, poden treballar compatibilitzant els estudis sense autorització prèvia.
 • Per obtenir les prestacions d'assistència sanitària cal tramitar la targeta sanitària europea (TSE) abans de venir a Catalunya.

  Un cop tinguis lloc de residència t'has de dirigir al centre de salut públic més proper al domicili, o bé a qualsevol dels Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS triat. També pots trucar al telèfon d'informació 012.

Pots accedir a més informació sobre requisits, documentació, llocs de presentació i import de la taxa en aquest enllaç.

Ciutadans estrangers als quals no és d'aplicació el règim comunitari

Els ciutadans estrangers que vinguin a Catalunya a estudiar per un temps inferior a 3 mesos no necessiten visat, excepte quan el país d'origen no tingui acord amb Espanya.

Els ciutadans estrangers que pretenguin entrar a l'estat amb la intenció d'estudiar, dur a terme activitats d'investigació, fer pràctiques no remunerades o participar en intercanvis d'alumnes, per un període superior a 3 mesos, hauran d'obtenir el visat corresponent, que inclourà l'autorització inicial d'estada per la durada corresponent.

Prèviament s'ha de fer la preinscripció en un centre docent públic o privat oficialment reconegut pel Ministeri d'Educació.

El visat es tramita al consolat d'Espanya del país d'origen i és aconsellable presentar la sol·licitud amb temps suficient (entre dos o tres mesos abans de la data prevista d'inici dels estudis).

Els requisits amb caràcter general per obtenir el visat són els següents:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Acreditació d'haver estat acceptat en un centre docent públic o privat oficialment reconegut per cursar o ampliar estudis o dur a terme pràctiques no remunerades o treballs d'investigació o formació.
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per mantenir-se durant l'estada i per retornar al país d'origen.
 • Assegurança mèdica que cobreixi, durant el temps que duri l'estada, les despeses mèdiques i la repatriació en cas d'accident o de malaltia sobtada.
 • En el cas de ser menor d'edat, autorització dels pares o tutors.
 • Abonament d'una taxa per la tramitació del procediment.
 • Certificat mèdic que acrediti que no es té cap tipus de malaltia que pugui tenir repercussions en la salut pública conforme el Reglament Sanitari Internacional.
 • En cas de ser major d'edat, certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país d'origen o del país en què s'hagi residit durant els últims cinc anys.

Atès que els requisits poden variar segons els casos, és recomanable posar-se en contacte amb el consolat o ambaixada d'Espanya al país d'origen per verificar els requisits i obtenir informació de tots els passos que cal seguir per entrar al país.

Pots accedir a més informació visitant el lloc web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Característiques orientatives:

 • Si la durada dels estudis és superior a 3 mesos però inferior a 6, el mateix visat inclou l'autorització d'estada, especificarà “Estudis, total 180 dies” i no comporta expedició de targeta d'estudiant.
 • Si la durada dels estudis és superior a 6 mesos, l'estudiant ha de sol·licitar personalment la targeta d'identitat d'estranger en el termini d'un mes des de l'entrada efectiva a Espanya, a l'Oficina d'Estrangeria o en una comissaria de policia de la província on l'oficina consular hagi tramitat l'autorització.
 • IMPORTANT: No és possible entrar a Espanya amb un visat de turisme i posteriorment sol·licitar el visat d'estudis. En aquest cas és necessari retornar al país de residència i obtenir-hi el visat.
 • L'autorització d'estada per estudis permet treballar a temps parcial, sempre que la jornada laboral sigui compatible amb els estudis o la investigació que s'estiguin duent a terme. L'empresa que vulgui contractar l'estudiant estranger ha de sol·licitar autorització de treball davant la  Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball per a estrangers del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 • Abans de venir, cal comprovar si hi ha cap acord entre el país d'origen i Espanya en matèria de seguretat social i assistència mèdica. En aquest cas, cal verificar si s'ha de tramitar cap document per tal de tenir accés a l'assistència sanitària. Si no és així, cal recordar que s'ha de contractar una assegurança mèdica privada que caldrà presentar en el moment de la sol·licitud del visat d'estudis.
 • El cònjuge, la parella de fet i els fills menors de 18 anys o que tinguin una discapacitat i no siguin objectivament capaços de cobrir les seves pròpies necessitats a causa del seu estat de salut, poden obtenir autorització per entrar i romandre legalment a Espanya al costat de l'estudiant durant la durada dels estudis, sol·licitant el corresponent visat.
 • Les autoritzacions d'estada per estudis es poden prorrogar mentre durin els estudis i sempre que es compleixin uns requisits, entre d'altres, l'aprofitament o la superació de les proves i la continuació dels estudis. Les sol·licituds de pròrroga es fan davant l'Oficina d'Estrangeria de la província corresponent.
 • Els estudiants estrangers poden modificar la seva situació a resident amb autorització per treballar, sempre que reuneixin unes condicions, entre d'altres, haver aprofitat els estudis per als quals es va rebre l'autorització, i haver estat durant almenys tres anys consecutius titulars d'estada per estudis. La sol·licitud de modificació es fa davant la   Subdirecció General d'Autoritzacions de Treball per a estrangers del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
informació