Els
països
Xina
Xina

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total  Banco Mundial és la següent:

República Popular Xina:
Any2012201320142015
Nombre 1.350.695.000 1.357.380.000 1.364.270.000 1.371.220.000
Regió administrativa especial de Hong Kong:
Any2012201320142015
Nombre 7.154.600 7.187.500 7.241.700 7.305.700
Regió administrativa especial de Macau:
Any2012201320142015
Nombre 557.763 568.056 577.914 587.606

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

República Popular de la Xina:
Any200220072012
En xifres absolutes -2.144.051 -2.202.103 -1.800.000
Percentatge sobre la població* - 0,17 % - 0,17 %

- 0,13%

Regió administrativa especial de Hong Kong:
Any200220072012
En xifres absolutes - 41.256 44.716 150.000
Percentatge sobre la població* - 0,61 % 0,65 % 2,10 %
Regió administrativa especial de Macau:
Any200220072012
En xifres absolutes 29.866 56.322 35.000
Percentatge sobre la població* 6,72 % 11,42 % 6,28 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Regió popular de la Xina:
Any2012201320142015
Import 6.338 $ 7.077 $ 7.684 $ 8.028 $
Regió administrativa especial de Hong Kong:
Any2012201320142015
Import 36.708 $ 38.353 $ 40.215 $ 42.328 $
Regió administrativa especial de Macau:
Any2012201320142015
Import 77.145 $ 90.746 $ 96.075 $ 78.586 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

República Popular de la Xina:
Any20102011201220132014
Percentatge 4,2 % 4,3 % 4,5 % 4,6 % 4,7 %
Regió administrativa especial de Hong Kong:
Any20102011201220132014
Percentatge 4,3 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,2 %
Regió administrativa especial de Macau:
Any20102011201220132014
Percentatge 2,8 % 2,6 % 2,0 % 1,8 % 1,5 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

República Popular de la Xina:
Any2012201320142015
En xifres absolutes* 8.560.546.868.812 $ 9.607.224.248.685  $ 10.482.371.325.325 $ 11.007.720.594.139 $
Creixement percentual* 7,86 % 7,76 % 7,30 % 6,91 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
9 % 45 % 45 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
9 % 44 % 47 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
9 % 43 % 48 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
9 % 41 % 50 %
Regió administrativa especial de Hong Kong:
Any2012201320142015
En xifres absolutes* 262.629.441.493 $ 275.658.844.765 $ 291.228.511.368 $ 309.234.500.374 $
Creixement percentual* 1,70 % 3,09 % 2,68 % 2,44  %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 7 % 93 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 7 % 93 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 7 % 93 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 7 % 92 %
Regió administrativa especial de Macau:
Any2012201320142015
En xifres absolutes* 43.028.648.669 $ 51.548.871.616 $ 55.522.993.327 $ 46.177.532.874 $
Creixement percentual* 9,23 % 11,20 % -0,85 % -20,35 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 6 % 94 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 0 % 0 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 0 % 0 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 0 % 0 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

República Popular de la Xina:
Any201020112012201320142015
Dies 38 38 33 34,4 31,4 31,4
Regió administrativa especial de Hong Kong:
Any201020112012201320142015
Dies 6 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5
Regió administrativa especial de Macau:
Any201020112012201320142015
Dies ND ND ND ND ND ND
informació