Els
països
Xile
Xile

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat  Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (vés l'apartat  Homologació de títols).

L'article 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza enumera les professions que a Xile requereixen una titulació especifica per a ser exercides (advocat, arquitecte, bioquímic, cirurgià dentista, enginyer agrònom, enginyer civil, enginyer comercial, enginyer forestal, metge cirurgià, metge veterinari, psicòleg, químic farmacèutic, professor d'educació bàsica, professor d'educació mitja en assignatures científico-humanístiques, professor d'educació diferencial, educador de pàrvuls i periodista).

D'altra banda, convé tenir present que a Xile existeix un procediment de certificació de competències laborals per a determinats perfils ocupacionals prèviament acreditats o validats per la Comissió del Sistema Nacional de Certificació de Competències Laborals ( ChileValora). Per saber si un determinat ofici o perfil professional ha estat acreditat o validat per la ChileValora, pots consultar-ho en el Catálogo de Competencias Laborales.