Els
països
Xile
Xile

Com a normativa bàsica de referència, cal tenir present el Código del Trabajo de 1931, del qual se'n pot consultar una edició actualitzada i preparada en format electrònic al Boletín Oficial. Inclou un índex temàtic amb hipervincles tant a la jurisprudència administrativa com a d'altres normes legals i reglamentàries que complementen el Código del Trabajo .

És important remarcar que com a mínim el 85% dels treballadors que serveixen a un mateix empresari han d'ésser de nacionalitat xilena. S'exceptua d'aquesta disposició l'empresari que no ocupa més de 25 treballadors.

El contracte de treball El contracte de treball

L'acord de les parts és suficient perquè hi hagi contracte individual de treball. Tanmateix, s’ha de formalitzar per escrit en el termini de 15 dies des de l’inici de la prestació laboral (5 dies en el cas del contracte per obra o servei determinat i en els de menys de 30 dies) Modalitats de contractes informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per poder treballar és de 18 anys, amb caràcter general. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

La durada de la jornada ordinària de treball no pot excedir de 45 hores setmanals, que poden distribuir-se en 5 o 6 dies. No està permès treballar més de 10 hores ordinàries al dia. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

La Seguretat Social xilena dóna cobertura davant les contingències següents: informació

Drets sindicals Drets sindicals

La legislació xilena garanteix el dret a la llibertat sindical. informació