Els
països
Xile
Xile

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L'assistència sanitària a Xile és dual, pública i privada:

  • La part pública està constituïda pel Ministerio de Salud i, dintre d'aquest, pel Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), que ofereixen els seus serveis a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) (enllaç a la seva pàgina web), que és l'ens públic encarregat de la recaptació, administració i distribució dels diners destinats a serveis sanitaris.
  • La part privada està constituïda per les Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) i les companyies asseguradores privades establertes al país. Es pot consultar una llista de les ISAPRE existents actualment aquí.

Així, els treballadors poden optar bé per una assegurança de salut pública proporcionada pel FONASA o bé per una privada.

Tots els treballadors, tant en actiu com passius, estan obligats a pagar el 7% de la seva renda imposable anual per contribuir al sosteniment del sistema. Aquest pagament pot fer-se a FONASA o a la ISAPRE de la seva elecció. Quan l'interessat contracta la seva assegurança amb una ISAPRE, pot contractar a més assegurances addicionals que li proporcionin més cobertura, tot i que haurà depagar llavors una prima superior.

Els que s'assegurin a FONASA poden escollir entre dues modalitats d'atenció:

  • Modalitat institucional (o atenció tancada), en què els assegurats reben l'atenció en els centres d'atenció primària o els hospitals públics. Aquesta modalitat implica un copagament per part de l'assegurat que depèn del seu nivell d'ingressos, quedant exemptes d'aquest copagament els assegurats el nivell d'ingressos dels quals sigui inferior a un nivell mínim establert. Els qui tinguin un nivell superior d'ingressos hauran de pagar entre el 10 i el 20% del cost del servei demanat, segons sigui aquest nivell d'ingressos. Les persones indigents i els no cotitzants s'integren exclusivament en aquesta modalitat.
  • Modalitat de lliure elecció (o atenció oberta), en què els assegurats reben l'atenció de mans de prestadors privats adscrits a aquesta modalitat. Aquesta modalitat implica un copagament per part de l'assegurat que depèn del nivell en el qual s'ha inscrit el prestador dels serveis.

Es pot consultar el procediment d'afiliació a FONASA aquí.

Pel que fa als turistes espanyols de visita a Xile, d'acord amb el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d'Espanya i la República de Xile, si aquests ciutadans espanyols estan inscrits a la Seguretat Social espanyola, poden demanar presencialment en la corresponent Direcció Provincial de l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) un certificat d'assistència sanitària en estada temporal. Aquest certificat haurà de ser presentat, un cop a Xile, a qualsevol oficina del FONASA, y l'interessat rebrà a canvi una credencial que li permetrà rebre assistència sanitària com qualsevol ciutadà xilè.