Els
països
Xile
Xile

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

La creació i constitució d'una societat mercantil a Xile és un procediment relativament senzill que, des del juny de 2014, s'ha facilitat encara més gràcies al fet que alguns tràmits es realitzen per Internet. Els passos a seguir són:

1. Redactar telemàticament els estatuts de la societat mercantil i procedir a la seva constitució.

A Xile, es poden redactar els estatuts socials d'una societat mercantil i procedir a la seva constitució de manera telemàtica a través del web  www.tuempresaenundia.cl. Aquesta eina permet seleccionar el tipus d'empresa que es vol constituir i, una vegada que s'hagin emplenat totes les dades, signar. Per a això, tots els socis constituents han de tenir una Firma electrónica Avanzada, però si això no és possible, es pot finalitzar el tràmit en una notaria, sent el notari qui procedeixi a obtenir el document de signatura utilitzant la seva pròpia Firma Electrónica Avanzada, lliurant-los-hi als socis perquè el signin de pròpia mà i donant fe d'aquesta signatura. Fet això, el sistema procedeix a assignar un RUT a la societat mercantil i aquesta quedarà completament constituïda, notificant aquest fet per correu electrònic a tots els socis i administradors de la societat mercantil.

Nota: l'usuari que faci la tramitació electrònica pot ser qualsevol persona, no necessàriament un dels socis. No obstant això, només els socis podran signar els documents de constitució.

2. Avisar telemàticament de l'inici d'activitats al  Servicio de Impuestos Internos (SII).

Per a això, s'ha d'accedir al web del SII i informar que el contribuent començarà a desenvolupar activitats econòmiques a Xile.

3. Imprimir els rebuts i factures a utilitzar per la societat mercantil en una impremta autoritzada.

Aquests rebuts i factures es poden imprimir en qualsevol impremta autoritzada amb l'únic requisit que el seu format sigui el que estableix l'SII. No obstant això, cal tenir en compte que, segons la Llei 20.727, promulgada el 31 de gener del 2014 (es pot consultar el seu text   aquí), a partir de novembre de 2014 la major part de la documentació fiscal de l'IVA haurà de ser expedida de forma electrònica, així com que l'ús de la factura electrònica serà obligatòria per a totes les empreses xilenes.

4. Segellar els llibres comptables al SII.

5. Obtenir una “patente municipalde la municipalitat competent.

A Xile, qualsevol activitat lucrativa, independentment de la seva denominació, ha d'obtenir una llicència de la municipalitat anomenada ”patente municipal". Per exemple, al municipi de Santiago de Xile, si l'activitat és comercial, es pot consultar tota la informació al respecte  aquí (pàgina de patente municipal del web del municipi de Santiago de Xile) i si és una activitat professional, es pot consultar  aquí (pàgina de patente professional del web del municipi de Santiago de Xile).

6. Registrar-se al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en una Mutual de Seguridad.

Si es vol contractar treballadors, és obligatori per a l'ocupador pagar una assegurança que cobreixi els accidents laborals i malalties professionals. Els empresaris tenen l'opció de contractar l'assegurança pública proporcionada per l'Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o bé una de privada oferta per diferents entitats privades sense ànim de lucre conegudes com Mutuales. Es pot consultar la informació corresponent a l'ISL  aquí (pàgina d'independents del web de l’ISL).

Pel que fa a les Mutuales, hi ha tres d'aquestes a Xile:

Els tres últims passos (4, 5 i 6) es poden fer simultàniament.

informació