Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Validació d'estudis
universitaris

 Reconeixement professional de títols obtinguts en estats membres de la UE, l'EEE i Suïssa

Definició i característiques

Es tracta d'un procediment administratiu mitjançant el qual l'Estat espanyol reconeix a efectes professionals els títols expedits en un estat de la UE, l'EEE i Suïssa. Només es poden acollir a aquest procediment les persones originàries d'un d'aquests estats. La raó de l'existència d'aquest procediment es basa en la necessitat de fer efectiva la llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis consagrada en els tractats constitutius de la Unió Europea.

El reconeixement permet l'exercici d'una professió o activitat regulada a Espanya, amb els mateixos efectes professionals del títol espanyol corresponent. El reconeixement del títol permetrà la col·legiació en el col·legi professional i l'exercici de la professió concreta al país d'acollida.

Aquest procediment no està subjecte a pagament de taxes.

Efectes

Exclusivament professionals.

Òrgans implicats

Òrgan coordinador: la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos de Calificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte actua com a òrgan coordinador a Espanya de l'aplicació de la directiva.

Òrgan competent: L'òrgan competent per al reconeixement varia segons la professió que es vol desenvolupar.

  En aquest  enllaç trobareu la informació necessària per tramitar el procediment.

  Normativa aplicable

  Directiva 2005/36/CE, de 7 de setembre de 2005 relativa al reconeixement de qualificacions professionals

  Reial decret 1837/2008 de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

  Informació i assessorament

  Des d'aquest  enllaç accediràs a informació relativa a aquest procediment mitjançant el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU).

  informació