Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Normativa

 

La normativa aplicable existent en matèria d'homologació de títols no universitaris pot ser tant d'àmbit autonòmic com d'àmbit estatal i és la següent.

Àmbit autonòmic

 • Reial decret 1388/2008, d'1 d'agost, sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.
 • Decret 238/2008, de 2 de desembre, pel qual s'assignen al Departament d'Educació les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

 

Àmbit estatal

 • Real Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària.
 • Ordre de 14 de març de 1988, per a l'aplicació del que disposa el Reial decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària.
 • Ordre de 30 d'abril de 1996, per la qual s'adeqüen a la nova ordenació educativa determinats criteris en matèria d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers de nivells no universitaris i es fixa el règim d'equivalències amb els corresponents espanyols.
 • Ordre de 20 de març de 2001, per la qual es regula el règim d'equivalències dels estudis bàsics i mitjans cursats als països signants del Conveni Andrés Bello amb els corresponents espanyols d'educació secundària obligatòria i de batxillerat establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.
 • Ordre ECD/3305/2002, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen les de 14 de març de 1988 i de 30 d'abril de 1996, per a l'aplicació del que disposa el Reial decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària.
 • Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.
 • Resolució de 29 d'abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la qual s'estableixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en las credencials de convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el batxiller espanyol. Annex I de 19 d'abril de 2012.
 • Resolució de 31 de maig de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la qual es corregeixen errors en la de 29 d'abril de 2010.
 • Resolució de 3 de maig de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la qual es modifica la de 29 d'abril de 2010, per la qual s'estableixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en las credencials de convalidació i homologació d'estudis títols estrangers amb el batxiller espanyol.