Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Equivalències

 

Les sol·licituds es resolen segons les taules d'equivalència fixades per acords bilaterals internacionals entre Espanya i el país dels estudis, o bé per convenis internacionals. Podeu consultar el text de l'acord o conveni i la taula d'equivalència, corresponent al país emissor del vostre títol, al web del Ministerio de Educación, Cultura y Desporte.

Cal tenir en compte a l'hora de consultar aquestes taules que algunes fan referència a l'antic pla d'estudis espanyol (Llei 14/1970, de 4 de agost).

Quan sigui així, pots visualitzar-ne l'equivalència en el pla d'estudis vigent (Reial decret 806/2006, de 30 de juny, i Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig), accedint a la taula d'equivalències que s'ofereix a continuació.

Taula d'equivalències entre el pla d'estudis antic i l'actual

Pla d'estudis antic (Llei 14/1970)Pla d'estudis actual (Llei orgànica 2/2006)
CicleCurs
Educació general bàsica (EGB) 1r 1r d'educació primària
2n 2n d'educació primària
3r 3r d'educació primària
4t 4t d'educació primària
5è d'educació primària
6è d'educació primària
1r d'educació secundària obligatòria
8è i títol de graduat escolar o certificat d'escolaritat 2n d'educació secundària obligatòria
Batxillerat unificat polivalent (BUP) o formació professional (FP) 1r de BUP o 1r de FP de primer grau 3r d'educació secundària obligatòria
2n de BUP o 2n de FP de primer grau i títol de tècnic auxiliar 4t d'educació secundària obligatòria i títol de graduat en educació secundària
3r de BUP i títol de batxiller o 3r de FP de segon grau (règim d'ensenyaments especialitzats) o 2n de FP de segon grau (règim general) 1r de batxillerat
Curs d'orientació universitària (COU) 2n de batxillerat i títol de batxiller