Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Validació d'estudis no universitaris cursats a l'estranger

 

Els procediments per validar estudis cursats a l'estranger, o en centres autoritzats per impartir ensenyaments de sistemes educatius d'altres països a Espanya, són l'homologació i la convalidació.

La Generalitat és l'administració competent en matèria d'ensenyament a Catalunya, inclosa, a partir del mes d'agost de 2008, la funció d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

Tot i això, aquesta competència té naturalesa executiva, ja que aquests processos es duen a terme d'acord amb les taules d'equivalència vigents en cada moment i determinades en el pla estatal.