Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Tràmits pel retorn

Tràmits davant la duana Tràmits davant la duana


Trasllat dels efectes personals dins del territori duaner de la Unió Europea

Si tornes a Catalunya des de l'anomenat territori duaner comunitari, pots traslladar-hi els teus efectes personals sense fer cap tràmit a la duana.

Aquest territori coincideix bàsicament amb el territori de la Unió Europea, amb excepcions. En aquest enllaç pots consultar-ne els límits.

Cas concret del vehicle automòbil

En el cas concret del vehicle automòbil, cal que hagi estat adquirit en les condicions normals de tributació del país de procedència i haver estat afecte a l'ús de l'interessat durant un període no inferior a 6 mesos.

S'estarà exempt de l'impost de matriculació, si bé s'ha d'autoliquidar, mitjançant l'imprès establert a aquest efecte, a les delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili de la persona interessada.

El termini per fer aquesta autoliquidació és de 60 dies a partir de la data en què es comença a utilitzar el vehicle a Espanya.

Es considera com a data d'inici:

 • La data d'introducció de l'automòbil a Espanya.
 • Si es tracta d'automòbils que haguessin estat en règim d'importació temporal o de matrícula turística, la data d'abandonament o extinció d'aquests règims.

Trasllat dels efectes personals des de fora del territori duaner de la Unió Europea

Si tornes a Catalunya des de fora d'aquest territori (en aquest enllaç en pots consultar els límits), pots demanar a la duana espanyola la franquícia dels drets i dels impostos (no pagar res per la importació d'aquests béns).

Quins béns tenen la consideració de béns i efectes personals?

 • Els destinats a l'ús personal dels interessats o a les necessitats de la seva llar (efectes i objectes de mobiliari, roba de casa, etc.).
 • Les provisions que corresponguin a un proveïment familiar normal.
 • Els animals domèstics que puguin conviure a la llar.
 • Els instruments portàtils d'arts mecàniques o liberals necessaris per a l'exercici de la professió de l'interessat.
 • Les bicicletes i ciclomotors, els vehicles automòbils d'ús privat i els seus remolcs, les caravanes de -càmping-, les embarcacions d'esbarjo i d'ús privat i els avions de turisme, igualment d'ús privat.
 • N'estan exclosos:
  • Els productes alcohòlics.
  • El tabac en branca o manufacturat.
  • Els mitjans de transport de caràcter industrial.
  • Els materials d'ús professional diferents dels instruments portàtils per a l'exercici de la professió o ofici de la persona interessada.
  • En cap cas els béns personals no poden tenir, per la seva naturalesa o quantitat, cap pretensió de caràcter comercial.

Quin tràmit he de fer?

Has de presentar a la duana una sol·licitud, que no està subjecta a cap model oficial, i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Baixa consular.
 • Relació de béns i efectes personals que vols importar, amb una indicació del valor aproximat.
 • La documentació del vehicle (en cas que també l'importis).
 • L'alta al padró del municipi català en què residiràs.

Quins requisits calen?

 • Haver residit fora del territori duaner de la Unió Europea durant un període de 12 o més mesos.
 • Que els béns siguin usats, concretament que hagin estat afectats al teu ús per un període no inferior a 6 mesos, i que l'ús que els vulguis donar a Catalunya sigui el mateix que els donaves al país on residies.
 • Que la importació definitiva d'aquests béns es faci en el termini de 12 mesos des de la data en què vas establir la teva residència normal al territori duaner de la Unió Europea. Excepcionalment se't pot concedir la franquícia abans que hi estableixis la residència, si mostres el compromís d'establir-t'hi en un termini de 6 mesos.
 • Aquests béns no podran ser objecte de préstec, lloguer o cessió a títol onerós o gratuït fins que no hagin transcorregut 12 mesos. Tanmateix, prèvia autorització de la duana, pots fer-ho abans dels 12 mesos.

Cas concret del vehicle automòbil

En el cas concret del vehicle automòbil, per gaudir de la franquícia cal que hagi estat adquirit en les condicions normals de tributació del país de procedència i haver estat afecte a l'ús de l'interessat un termini no inferior a 6 mesos.

S'estarà exempt de l'impost de matriculació, si bé s'ha d'autoliquidar, mitjançant l'imprès establert a aquest efecte, a les delegacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili de la persona interessada.

El termini per fer aquesta autoliquidació és de 60 dies a partir de la data en què es comença a utilitzar el vehicle a Espanya. Es considera com a data d'inici:

 • La data d'introducció de l'automòbil a Espanya.
 • Si es tracta d'automòbils que haguessin estat en règim d'importació temporal o de matrícula turística, la data d'abandonament o extinció d'aquests règims.

Si vols ampliar la informació, aquest és l'enllaç a la norma europea que ho regula (Reglament (CE) núm. 1186/2009 del Consell, de 16 de novembre de 2009, relatiu a l'establiment d'un règim comunitari de franquícies duaneres) i aquest, l'enllaç a consultes vinculants de la Direcció General de Tributs sobre franquícies, per trasllat de residència a territori de la Unió Europea.

informació