Banner Esquerra Catalunya
Del món
a Catalunya
Banner Catalunya
Tràmits pel retorn

Tràmits davant l’administració del país de sortida Tràmits davant l’administració del país de sortida

Per tramitar prestacions per desocupació si retornes d'un país de la UE, de l'EEE, de Suïssa o d'Austràlia

Creus que tens dret a una prestació per desocupació a Espanya: per tramitar-la serà imprescindible el document que s'indica a continuació, que has de demanar a l'administració del país del qual procedeixes:

 • UE i Suïssa: formulari U1.
 • Noruega, Islàndia i Liechtenstein: formulari E301.
 • Austràlia: formulari Verification of working life residencie in Australia (que es demana a Centrelink International Services, P.O. Box 273, Hobart 7001, Austràlia).

Perceps la prestació per desocupació en un d'aquests països (en el cas d'Austràlia això no és aplicable): pots exportar-la cap a Catalunya un màxim de 3 mesos (prorrogables a 3 mesos més en determinades condicions).

En aquest cas et cal obtenir el formulari U2 al servei d'ocupació que et paga la prestació. Al servei d'aquest portal anomenat “Prestacions per desocupació” / “Prestacions si retornes d'un estat de la UE, de l'EEE, de Suïssa o d'Austràlia” / “Exportació d'una prestació reconeguda a l'exterior”, hi trobaràs més informació.

Els documents U1, E301, Verification of working life residencie in Australia i U2 no cal que estiguin legalitzats, però has de saber que, com a norma general, i per tal que puguin produir efecte al nostre país, els documents públics estrangers, com per exemple els títols o certificats acadèmics, han de legalitzar-se. Pots trobar informació sobre la legalització a l'opció de menú d'aquest portal “Catalunya” / “Validesa de documents i títols” / “Legalització de documents oficials”.

Clicant aquest enllaç accediràs a la pàgina de la Unió Europea que t'informa sobre aquest i altres formularis i t'indica, per a cada estat, on pots obtenir-los.

I en aquest enllaç trobaràs els organismes de Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

Si retornes d'un país que no és de la UE, de l'EEE, ni Suïssa ni Austràlia, és convenient que demanis a l'administració competent un certificat del període que has cotitzat o treballat. Et serà útil, quan ja siguis a Catalunya, per obtenir el certificat d'emigrant retornat que s'esmenta al servei d'aquest portal anomenat “Prestacions per desocupació” / “Prestacions si retornes d'un estat que no és UE, EEE, Suïssa ni Austràlia”.

informació
Per accedir a l'assistència sanitària

Actualment i d'acord amb la legislació espanyola, tenen dret a l'assistència sanitària en qualitat d'assegurades les persones que pertanyen a algun dels col·lectius següents (també, en qualitat de beneficiaris, el cònjuge, fills i altres familiars que reuneixin determinades condicions):

 • Les que treballin, per compte d'altri o propi, que estiguin afiliades a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Les que siguin pensionistes del sistema de la Seguretat Social.
 • Les perceptores de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, com la prestació o el subsidi per desocupació o altres de similars.
 • Les que han exhaurit les prestacions per desocupació i es troben en situació de desocupació.
 • Les que no tenen ingressos superiors a 100.000 euros en còmput anual.

Referència normativa: Reial decret 1192/2012 , de 3 d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a l'efecte de l'assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

Si quan retornis a Catalunya no tinguessis dret a l'assistència sanitària d'acord amb les disposicions de la legislació de Seguretat Social espanyola, podràs sol·licitar-la pel fet de ser una persona resident a l'exterior que retornes a Espanya.

En aquest cas, per tramitar l’assistència sanitària et caldrà aportar:

 • Un certificat emès per la institució de seguretat social competent al país de procedència, que acrediti que no procedeix l'exportació del dret a la prestació d'assistència sanitària. Excepte els que retornen dels Estats Units, o els que retornen de Suïssa si no tenen la condició de pensionistes.


  Referència normativa: Resolució de 6 d'abril de 2009 , conjunta de la Direcció General d'Emigració i de la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 25 de febrer de 2008, per la qual es regula el procediment per accedir a l'assistència sanitària per a espanyols d'origen retornats i per a pensionistes i treballadors per compte d'altri espanyols d'origen residents a l'exterior que es desplacin temporalment al territori nacional.

 • Un informe dels consolats o seccions consulars de les ambaixades d'Espanya al país de procedència, relatiu a la legislació vigent al país del qual retornes respecte del dret a l'exportació d'assistència sanitària i la incidència que té en la teva situació.

informació