Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

El dret a l’assistència sanitària pel fet del retorn El dret a l’assistència sanitària pel fet del retorn

Els espanyols d'origen residents a l'exterior que retornin a Espanya poden sol·licitar que se'ls reconegui el dret a l'assistència sanitària, pel fet de ser retornats, sempre que no tinguin dret a aquesta assistència per altres vies, d'acord amb les disposicions de la legislació de Seguretat Social espanyola, de les de l'estat de procedència o de les normes o convenis internacionals de seguretat social.

A Espanya, tal com indica el Reial decret 1192/2012 , de 3 d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut , tenen dret a l'assistència sanitària, en qualitat d'assegurades, les persones que pertanyen a algun dels col·lectius següents (i també, en qualitat de beneficiaris, el cònjuge, fills i altres familiars que reuneixin determinades condicions):

 • Les que treballin, per compte d'altri o propi, que estiguin afiliades a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Les que siguin pensionistes del sistema de la Seguretat Social.
 • Les perceptores de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, com la prestació o el subsidi per desocupació o altres de similars.
 • Les que han exhaurit les prestacions per desocupació i es troben en situació de desocupació.
 • Les que no tenen ingressos superiors a 100.000 euros en còmput anual.

Si no et trobes en cap de les situacions anteriors, pots obtenir el dret a l'assistència sanitària, a l'empara de l'article 26 del Reial decret 8/2008 , d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor dels espanyols residents a l'exterior i retornats .

Si t'has d'acollir a aquest dret et cal saber que necessitaràs, entre d'altres, la documentació següent:

 • La baixa consular al país de residència.
 • Un informe dels consolats o seccions consulars de les ambaixades d'Espanya al país de procedència, relatiu a la legislació vigent al país del qual retornes respecte del dret a l'exportació d'assistència sanitària i la incidència que té en la teva situació.
 • Un certificat emès per la institució de seguretat social competent al país de procedència, que acrediti que no procedeix l'exportació del dret a la prestació d'assistència sanitària. Excepte els que retornen dels Estats Units, o els que retornen de Suïssa si no tenen la condició de pensionistes.

  Referència normativa:

  Resolució de 6 dabril de 2009 , conjunta de la Direcció General d'Emigració i de la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 25 de febrer de 2008, per la qual es regula el procediment per accedir a l'assistència sanitària per a espanyols d'origen retornats i per a pensionistes i treballadors per compte d'altri espanyols d'origen residents a l'exterior que es desplacin temporalment al territori nacional.

El reconeixement del dret a l'assistència sanitària correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el qual expedirà el document acreditatiu del dret. Conservaràs aquest dret fins que compleixis els requisits establerts per obtenir-lo d'acord amb alguna de les vies anteriorment citades.

Has de presentar la sol·licitud a la seu de la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o bé a un dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (es poden cercar en aquest enllaç ).

Pots trobar informació sobre el sistema sanitari a Catalunya a l'opció de menú d'aquest portal “Catalunya” / “Sistema sanitari”.

informació