Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Ajudes extraordinàries de l’Estat Ajudes extraordinàries de l’Estat

Aquestes ajudes extraordinàries són de caràcter econòmic i serveixen per atendre situacions d'extraordinària necessitat, per cobrir les despeses extraordinàries derivades del fet de retornar.

Els ajuts van adreçats a les persones espanyoles d'origen, que hagin residit a l'exterior de manera continuada un mínim de 5 anys abans del retorn, que els demanin en un termini de 9 mesos des de la data del retorn, i que acreditin insuficiència de recursos en el moment de la sol·licitud.

La quantia de l'ajut dependrà de les causes per les quals se sol·licita i de la situació econòmica i familiar de qui la demana.

L'import màxim és l'equivalent a una anualitat de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), corresponent a 12 pagues (el màxim l'any 2015 són 6.390,13 euros).

Criteris per a la valoració de la situació de necessitat

Per valorar la situació de necessitat en relació amb les despeses derivades del procés del retorn, es prenen en consideració, entre d'altres, les circumstàncies següents:

 • La percepció d'ingressos mensuals en quantia igual o inferior a l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) de l'any en curs (l'any 2015 són 532,51 euros mensuals).
 • El nombre de persones a càrrec, especialment si es tracta de menors, persones amb discapacitat, majors o dependents. A aquest efecte es consideren el cònjuge o parella de fet i els parents de primer grau, per consanguinitat, afinitat o adopció, que convisquin i depenguin econòmicament de la persona sol·licitant.
 • Las dificultats d'inserció en el mercat laboral segons l'edat o altres circumstàncies de la persona sol·licitant.
 • Les despeses per habitatge habitual.

Terminis i tràmits per sol·licitar-les

Es poden demanar en qualsevol moment, sempre en el termini de 9 mesos des de la data de retorn.

En aquest enllaç pots ampliar la informació.

Si vols consultar la regulació legal, pots fer-ho al Reial decret 1493/2007 , de 12 de novembre, pel qual s'aproven les normes reguladores de la concessió directa d'ajudes destinades a atendre les situacions d'extraordinària necessitat dels espanyols retornats .

La sol·licitud s'ha d'adreçar a les àrees o dependències de Treball i Immigració de les subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat ubicades a:

 • Passeig de Sant Joan, 189-193 (6è)
  08037 - Barcelona
 • 93 520 98 20
 • Avinguda 20 de Juny, 2
  17001 - Girona
 • 972 069 312
 • Avinguda Prat de la Riba, 36 (1r)
  25008 - Lleida
 • 973 959 210
 • Avinguda Estanislau Figueras, 59
  43002 - Tarragona
 • 977 999 030
informació