Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Ajuda al retorn

Tant la Generalitat de Catalunya com l'Administració General de l'Estat han establert unes ajudes per a les persones que retornen a Catalunya i que es troben en situació de necessitat o desprotecció.

En el cas de les ajudes de la Generalitat, cal haver residit a l'estranger, com a mínim, 6 anys continuats immediatament anteriors al retorn a Catalunya; o bé haver residit en un estat estranger 10 anys no continuats, i d'aquests, els 4 darrers immediatament anteriors al retorn a Catalunya.

En el cas de l'Administració General de l'Estat, cal haver residit a l'exterior, de manera continuada, un mínim de 5 anys abans del retorn.

En tots dos casos, per accedir als serveis o a les prestacions, a més del temps de residència a l'exterior cal acreditar que s'està en situació de necessitat, aportant la documentació que s'indica a l'apartat corresponent d'aquest portal.