Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Inscripció de naixements i de defuncions Inscripció de naixements i de defuncions

Inscripció de naixements

Els naixements d'espanyols a l'estranger s'inscriuran al registre civil de l'oficina consular competent a la demarcació on s'han esdevingut.

La inscripció al registre consular es fa, normalment, mitjançant la transcripció de la certificació que hagi expedit el registre civil local del lloc de naixement. Així doncs, en cas que un ciutadà espanyol tingui un fill a l'estranger, en primer lloc haurà de sol·licitar la inscripció del naixement al registre civil local de la població en què s'hagi produït, i a continuació haurà de dirigir-se a l'oficina consular d'Espanya més propera per sol·licitar-ne la inscripció al registre civil espanyol.

No obstant això, el procediment és diferent si el promotor (el progenitor espanyol) està domiciliat a Espanya (és a dir, no està inscrit al registre de matrícula consular). En aquest cas, el registre civil consular, un cop rebuda la documentació, la remetrà al Registre Civil Central, que practicarà la inscripció en primera instància. A continuació, aquest òrgan traslladarà la inscripció al consolat corresponent, el qual la incorporarà a la secció del registre civil del consolat.

Es recomana consultar la pàgina web de la oficina consular espanyola corresponent al país de residència per obtenir informació detallada i específica sobre els tràmits que s'hi poden fer (o el web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació enllaç ).

Es descriuen, amb caràcter orientatiu, els tràmits generals que cal dur a terme per a la inscripció:

  • Caldrà emplenar i aportar el Full declaratori de dades ( enllaç al formulari), que s'haurà de presentar acompanyat de la documentació següent:
  • Certificació original de naixement del registre civil local.
  • Certificació literal de naixement del pare o de la mare espanyols, nascuts a Espanya. Aquesta certificació s'haurà de sol·licitar al registre civil espanyol on consti inscrit el naixement del progenitor (si el progenitor de nacionalitat espanyola és nascut al mateix país on es practica la inscripció del fill i el seu naixement està inscrit al registre civil del consolat, no caldrà aportar aquest document).
  • Certificació de matrimoni o llibre de família dels pares de l'inscrit.
  • Fotocòpia del passaport o DNI espanyol vigent del pare o de la mare de l'inscrit (o qualsevol altre document espanyol que acrediti filiació i/o nacionalitat espanyola que obri en poder seu).
  • Si s'escau, fotocòpia del document d'identitat vigent del pare o de la mare no espanyols.

Inscripció de defuncions

Les defuncions d'espanyols esdevingudes a l'estranger també s'han d'inscriure al registre civil de l'oficina consular competent a la demarcació on s'han esdevingut.

Es descriuen, amb caràcter orientatiu, els tràmits generals que cal dur a terme per a la inscripció:

  • Cal presentar davant l'oficina consular el Full declaratori de dades ( enllaç al formulari), document en què caldrà indicar les dades referents a la inscripció i a la certificació de la defunció del registre civil local.
informació