Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Inscripció del matrimoni a l'oficina consular del registre civil Inscripció del matrimoni a l'oficina consular del registre civil

Les persones de nacionalitat espanyola que resideixen a l'estranger poden dirigir-se a l'oficina consular d'Espanya al país de residència per fer els tràmits corresponents a la inscripció del matrimoni al registre civil espanyol.

Cal distingir dues situacions:

 • Inscripció del matrimoni celebrat davant les autoritats del país de residència : Els ciutadans espanyols poden contraure matrimoni a l'estranger d'acord amb la forma establerta al país on resideixen; no obstant això, per tal que aquest matrimoni produeixi efectes legals a Espanya, cal inscriure'l a l'oficina del registre civil del consolat espanyol corresponent, acte que es farà per transcripció del matrimoni celebrat d'acord amb la llei del país on s'ha produït.
 • Celebració del matrimoni a l'oficina consular d'Espanya al país de residència : Els ciutadans espanyols poden contraure matrimoni a l'estranger davant un funcionari de l'oficina consular d'Espanya al país de residència (consulta també el web de l'oficina consular corresponent). Aquest tipus de matrimoni s'anomena matrimoni consular.

Es descriuen, amb caràcter orientatiu, els tràmits generals que cal dur a terme per a la inscripció d'un matrimoni celebrat davant les autoritats del país de residència

 • Caldrà emplenar el formulari de sol·licitud anomenat Full declaratori de dades ( enllaç al formulari), que s'haurà de presentar acompanyat de la documentació següent:
  • Certificat literal de matrimoni expedit per les autoritats competents, degudament legalitzat (o postil·lat) i, si s'escau, traduït.
 • Caldrà aportar la documentació següent relativa al cònjuge de nacionalitat espanyola:
  • DNI o passaport.
  • Certificat de naixement expedit amb una anterioritat no superior a tres mesos.
  • En cas de situació de divorciat, certificació literal del matrimoni anterior en què consti inscrit el divorci.
  • En cas de situació de viduïtat, certificació literal de matrimoni anterior i certificació de defunció de l'anterior cònjuge.
  • Fe de vida i d'estat o, si s'escau, certificació de capacitat matrimonial expedit pel registre civil del país de residència (si la legislació del país de residència exigís, per contraure matrimoni, la tramitació prèvia d'expedient de capacitat matrimonial del ciutadà espanyol).
 • Caldrà aportar la documentació següent relativa al cònjuge estranger:
  • Passaport.
  • Certificat de naixement, expedit per les autoritats competents, degudament legalitzat (o postil·lat) i, si s'escau, traduït.
  • En cas de situació de divorci, certificació literal del matrimoni anterior expedida per les autoritats competents en què consti inscrit el divorci, degudament legalitzat (o postil·lat) i, si s'escau, traduït.
  • En cas de situació de viduïtat, certificació literal de matrimoni anterior i certificació de defunció de l'anterior cònjuge, expedides per les autoritats competents, degudament legalitzades (o postil·lades) i, si s'escau, traduïdes.
 • Un cop iniciat el procediment, es farà una audiència reservada, amb caràcter previ a la inscripció del matrimoni.
 • Un cop produïda la inscripció del matrimoni a l'oficina consular del registre civil, aquest òrgan en remetrà un duplicat al Registre Civil Central.

Efecte de la inscripció del matrimoni en relació amb el retorn:

La inscripció del matrimoni a l'oficina consular del registre civil permetrà, en cas de retorn a Espanya del ciutadà espanyol amb el seu nou cònjuge, l'aplicació directa del règim comunitari a aquest darrer, la qual cosa implica l'exercici del dret de residència a Espanya i del dret a treballar per compte propi o per compte d'altri en les mateixes condicions que els nacionals espanyols.

Es descriuen, amb caràcter orientatiu, els tràmits generals que cal dur a terme per a la celebració d'un matrimoni consular

Les condicions prèvies que s'han de donar i acreditar per tal que es pugui celebrar un matrimoni consular són les següents:

 • Almenys un dels contraents ha de ser ciutadà espanyol.
 • Almenys un dels contraents ha d'estar domiciliat al país de residència.
 • Cap dels contraents no ha de tenir nacionalitat del país de residència.
 • No es podrà celebrar matrimoni consular entre persones del mateix sexe si la legislació del país on radica l'oficina consular no ho preveu.

Amb caràcter previ a la celebració del matrimoni, l'oficina consular haurà d'instruir un expedient per tal de garantir que es compleixen les condicions previstes per la normativa espanyola per a la celebració del matrimoni.

Efecte de la celebració del matrimoni consular en relació amb el retorn:

Un cop celebrat el matrimoni davant el funcionari consular i inscrit a l'oficina consular del registre civil, aquest òrgan remetrà al Registre Civil Central un duplicat de la inscripció practicada. Aquest acte permetrà, en cas de retorn a Espanya del ciutadà espanyol amb el seu nou cònjuge, l'aplicació directa del règim comunitari a aquest darrer, la qual cosa implica l'exercici del dret de residència a Espanya i del dret a treballar per compte propi o per compte d'altri en les mateixes condicions que els nacionals espanyols.

informació