Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Legalització de documents Legalització de documents

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, comprovant l'autenticitat de la signatura que hi consta i la qualitat en què l'autoritat signant del document ha actuat.

Tret que hi hagi algun instrument jurídic que eximeixi d'aquesta obligació, tot document públic estranger ha de ser legalitzat per tenir validesa a Espanya i tot document públic espanyol ha de ser legalitzat per ser vàlid a l'estranger.

En aquesta secció s'examina el procediment de legalització de documents en els supòsits en què representin un servei prestat per les oficines consulars espanyoles a l'estranger. A aquest efecte cal distingir:

  • Supòsits en què no intervé l'oficina consular d'Espanya a l'estranger (legalització mitjançant postil·la):

    Documents públics emesos per administracions públiques o altres institucions radicades en estats signataris de convenis de supressió d'exigència de legalització de documents públics estrangers dels quals Espanya també formi part (el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, és el més rellevant). En aquest enllaç trobaràs la relació d'estats signataris del Conveni de la Haia.

    En aquests casos, es recomana consultar la informació relativa als procediments de legalització de documents al portal del Ministeri de Justícia que trobaràs en aquest enllaç .

  • Supòsits en què intervé l'oficina consular d'Espanya a l'estranger (legalització per via diplomàtica):

    Documents públics emesos per administracions públiques o altres institucions radicades en estats que no siguin signataris de convenis de supressió d'exigència de legalització de documents públics estrangers dels quals Espanya també formi part.

La legalització per la via diplomàtica de documents públics estrangers perquè produeixin efecte a Espanya

En la legalització per via diplomàtica, cadascuna de les autoritats implicades executa una legalització a títol individual del document.

Cal dir, amb caràcter previ, que Espanya és un estat signatari del Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers, més comunament anomenat conveni de la postil·la. En aquest enllaç trobaràs la relació d'estats signataris del conveni.

Només en el cas que calgui legalitzar documents públics emesos en estats no signataris ni del Conveni de l'Haia ni d'altres convenis de matèria anàloga d'abast inferior, s'utilitzarà el procediment de legalització de documents per via diplomàtica .

En aquest procediment de legalització, hi intervindran únicament el Ministeri d'Afers Exteriors de l'estat d'origen i la representació diplomàtica o consular espanyola en aquest estat (excepte en el cas que es tracti de documents emesos per l'autoritat consular de l'estat estranger a Espanya, supòsit en el qual intervindrà en el procés de legalització exclusivament la secció de legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació).

Els consolats o ambaixades d'Espanya a l'estranger, en els casos previstos per la llei i els convenis internacionals signats per Espanya, legalitzaran els documents públics estrangers emesos a l'estat on es troba l'oficina consular mitjançant l'estampació en el document d'una etiqueta transparent de seguretat.

En aquest enllaç trobaràs informació detallada sobre les diferents vies establertes per a la legalització de documents.

En qualsevol cas, es recomana consultar la pàgina web de l'oficina consular espanyola corresponent al país de residència per obtenir informació detallada i específica sobre les condicions de legalització per a cada cas concret.

informació