Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Funcions notarials Funcions notarials

Les oficines consulars de carrera i seccions consulars de les ambaixades d'Espanya a l'estranger tenen encomanat l'exercici de funcions notarials, d'acord amb el que disposa la normativa vigent (art. 5.f del Conveni de Viena sobre Relacions Consulars, de 24 d'abril de 1963; art.11 i 734 del Codi Civil; annex III del Reglament d'Organització i Règim del Notariat, de 2 de juny de 1944).

A les ambaixades amb secció consular, exerceix les funcions notarials, amb caràcter general, l'encarregat dels afers consulars i, si és absent, el funcionari diplomàtic en qui delegui el cap de missió.

Als consolats de carrera, les funcions notarials corresponen al cap d'oficina, que pot delegar en el cònsol adjunt o cònsol. Mai poden ser delegades, però, al canceller de l'ambaixada o del consolat. Els consolats honoraris no estan autoritzats per desenvolupar aquestes funcions.

La funció notarial comporta l'exercici de la fe pública en les mateixes condicions en què ho faria un notari espanyol a Espanya. Cal recordar que, amb caràcter general, el desplegament de les funcions notarials exercides pel cònsol no té efectes reconeguts a l'estat receptor. Per tant, aquestes funcions només es justifiquen quan l'objecte de la intervenció del cònsol es trobi a Espanya o incideixi d'alguna manera en situacions juridicoprivades que tinguin a veure amb Espanya, o quan els interessats siguin ciutadans espanyols.

En particular, la llei habilita els cònsols espanyols a l'estranger a l'actuació en els supòsits següents:

  • Autorització de poders notarials atorgats per ciutadans espanyols o estrangers quan el mandat tingui per objecte que el mandatari dugui a terme a Espanya qualsevol actuació vàlida en dret. És l'instrument més freqüentment autoritzat pels cònsols.
  • Autorització de testament obert o tancat, que en principi només podran atorgar davant el cònsol els ciutadans espanyols (art. 734CC). La informació es traslladarà així mateix al Registre General d'Actes d'Última Voluntat.

    Els ciutadans estrangers que vulguin disposar testamentàriament de béns situats a Espanya hauran d'acudir, preferentment, davant d'un notari local, que és qui pot fer correctament, si s'escau, un judici de capacitat d'acord amb la llei personal del testador.

  • Autorització d'instruments públics (escriptura pública i acta notarial).
  • Expedició d'actes notarials (de presència, referència, notorietat, dipòsit , etc.).
  • Realització de testimonis per exhibició d'autenticitat de còpies de documents, testimonis de vigència de lleis i testimonis de legitimació de signatures.