Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Passaport i renovació de DNI Passaport i renovació de DNI

Renovació o expedició de passaport

 • Els ciutadans espanyols inscrits al registre de matrícula consular com a residents a l'estranger tindran dret a l'expedició i renovació del passaport espanyol a les oficines consulars espanyoles.
 • Tot i que el passaport s'ha de tramitar al lloc de residència, els ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger podran sol·licitar l'expedició de passaport a les oficines consulars de carrera en cas de:
  • Pèrdua o furt
  • Caducitat
  • Proximitat de caducitat
  • Deteriorament
  • Manca de pàgines lliures

Per obtenir-ne l'expedició, el sol·licitant haurà de presentar els documents següents:

 • Imprès de sol·licitud d'expedició de passaport emplenat i signat (el facilitarà l'oficina consular).
 • Una fotografia mida carnet (32 x 26 mil·límetres), amb fons uniforme blanc i llis, presa de front i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir la identificació de la persona.
 • En cas de pèrdua o furt del passaport anterior s'ha de fer una declaració signada davant l'oficina consular.

S'adjuntarà també a la sol·licitud algun dels documents següents:

 • El DNI original en vigor
 • El passaport que cal reemplaçar
 • Un certificat literal de naixement

  (En cas que l'interessat no tingui cap d'aquests documents, l'oficina consular consultarà les autoritats centrals i, després de verificar-ne la identitat i nacionalitat espanyoles, li expedirà el passaport i en podrà limitar la vigència a 3 mesos.)

En el cas de menors o incapacitats:

En les sol·licituds d'expedició de passaport per a menors d'edat i per a persones incapacitades, hi ha de constar el consentiment exprés de totes les persones que exerceixin la pàtria potestat o tutela o, si no, de l'òrgan que en tingui assignat l'exercici.

Per tal d'acreditar la titularitat de la pàtria potestat o tutela caldrà aportar els documents següents:

 • Document d'identitat (DNI per als espanyols, targeta de resident o passaport per als estrangers).
 • Acreditació de la relació de parentiu amb el menor, de la incapacitat o de l'assignació de la tutela, mitjançant la presentació de la partida literal de naixement, del llibre de família, de la resolució judicial o administrativa que atribueixi aquesta condició o de qualsevol altre document públic que garanteixi la qualitat de tutor o de titular de la pàtria potestat.

En casos d'urgència, l'oficina consular pot expedir un salconduit vàlid únicament per tornar a Espanya.

Renovació del DNI

El DNI només es pot obtenir o renovar a Espanya, tot i que els espanyols residents a l'estranger poden fer constar en el seu document nacional d'identitat la seva adreça a l'estranger i sol·licitar que el lliurament del document es faci al consolat corresponent al lloc on viuen.

Als registres civils consulars es pot sol·licitar un certificat literal de naixement per DNI (document necessari per obtenir el primer DNI) quan s'hagi de viatjar a Espanya per tramitar l'expedició del document nacional d'identitat.

informació