Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Serveis consulars

Assistència a detinguts o condemnats Assistència a detinguts o condemnats

Les persones que viatgin o s'hagin establert en un país estranger estan sotmeses a la llei del país en què es troben. Per tant, si n'infringeixen l'ordenament jurídic estaran subjectes a un procediment judicial d'acord amb les normes del país sense que sigui possible eximir-les del sotmetiment als jutges locals ni, si s'escau, a la sentència condemnatòria que se'n pugui derivar. Ni la ignorància de la llei local ni el fet de ser estranger al país eximeixen del compliment de les normes establertes i, en conseqüència, la missió diplomàtica o oficina consular no pot sostreure l'infractor de l'aplicació de la llei penal estrangera.

No obstant això, els serveis consulars espanyols sí que poden prestar assistència al detingut amb l'objectiu que rebi un tracte adequat per part de les autoritats penitenciàries, i també poden prestar assistència als familiars de l'interessat, facilitant-los la informació i les recomanacions adients.

Comunicació de la situació de detenció a l'oficina consular

En cas que es tingui notícia que un membre de la família o un amic ha estat detingut en un país estranger, cal posar-se en contacte amb:

Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació

 • Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris
 • C/ Ruiz de Alarcón, núm. 5
 • +34 91 379 16 12
 • +34 91 379 18 33
 • +34 91 379 16 13

És recomanable que, abans de posar en marxa qualsevol actuació (com l'enviament de diners o de medicaments o, fins i tot, el viatge al país per visitar al detingut), es consulti amb la direcció general indicada, o amb la missió diplomàtica o oficina consular, la conveniència de fer aquestes actuacions i quin mètode és millor seguir.

Contractació d'un advocat estranger

Les oficines consulars poden proporcionar una relació d'advocats especialitzats en tipus de casos concrets, encara que no poden recomanar-ne un en particular, ni es faran càrrec del cost que se'n derivi.

Convé no oblidar que en la immensa majoria de països del món hi ha figures anàlogues a l'anomenat Torn d'Ofici, és a dir, l'assistència legal gratuïta a qui demostra que no disposa de mitjans per procurar-se'n de privada.

Actuacions de l'oficina consular en relació amb les autoritats locals

 • Sol·licitaran a les autoritats locals comunicació immediata amb el pres o detingut, així com accés a la persona en qüestió des que se'n conegui la detenció i fins que sigui posada en llibertat.
 • Intentaran garantir que el tracte rebut pel pres o detingut sigui, almenys, igual al que reben els nacionals del país on es troba.
 • Col·laboraran en l'obtenció dels permisos necessaris per tal que el pres o detingut pugui comunicar-se amb els seus familiars i amics i amb la mateixa oficina consular.
 • Intentaran aconseguir que les autoritats locals no perllonguin la situació de detenció o presó sense cap raó que ho justifiqui.
 • Efectuaran el seguiment de l'estat de salut del pres o detingut i intentaran que les autoritats penitenciàries li proporcionin alimentació i serveis mèdics adients.
 • En cas que el país on el ciutadà espanyol es trobi detingut sigui signatari d'un conveni de trasllat de persones condemnades -o del Conveni d'Estrasburg-, s'encarregaran que el procediment de trasllat sigui tan ràpid com sigui possible (cal dir que el trasllat només es podrà produir si concorren les tres voluntats: la del pres, la de l'estat de la condemna i la de l'estat del compliment).

Assistència directa als presos o detinguts

Les oficines consulars espanyoles, d'acord amb la normativa del país on el ciutadà espanyol es troba pres o detingut, podran :

 • Notificar als familiars i amics el fet de la detenció i, si s'escau, la pena de privació de llibertat (si el pres ho autoritza).
 • Visitar-lo periòdicament.
 • Lliurar-li i rebre'n missatges i correspondència.
 • Sol·licitar a les autoritats locals, prèvia petició escrita, informació relativa al seu cas.
 • Ajudar a cobrir, en la mesura del possible, les necessitats bàsiques (aliments, medicaments, roba) del pres o detingut, en cas que es trobi en un centre penitenciari que no les garanteixi.
 • Prestar assistència al pres en cas que desitgi sol·licitar el trasllat a Espanya, si són d'aplicació els convenis internacionals sobre la matèria.

En canvi, les oficines consulars no podran:

 • Pagar, amb càrrec a fons públics, les multes imposades al ciutadà espanyol per les autoritats d'un altre país ni les indemnitzacions o reparacions imposades (per autoritats administratives o judicials).
 • Proporcionar dictàmens jurídics sobre lleis o reglaments locals.
 • Assistir a les sessions del judicis (excepte si hi ha sospites fonamentades que els drets fonamentals del ciutadà espanyol seran conculcats).
 • Recomanar un advocat específic.
 • Involucrar-se en matèries substantives de la relació entre l'advocat i el pres.
 • Introduir a la presó (o remetre des de la presó) documents o objectes no autoritzats per la normativa penitenciària del país.
 • Gestionar l'allotjament dels familiars o amics del detingut que desitgin visitar-lo.
 • Exercir la protecció consular de detinguts espanyols que tinguin també la nacionalitat del país on es troben reclosos si les normes d'aquest país no reconeixen la doble nacionalitat o si la normativa interna estableix límits a la protecció consular.
 • Portar a terme gestions que es puguin considerar atemptatòries del principi d'independència judicial.
informació