Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Procediment d’inscricpció i baixa Procediment d’inscripció i baixa

Procediment per a la inscripció al RMC com a resident

 • Cal emplenar i signar el formulari que trobaràs en aquest enllaç .
 • Cal que remetis sol·licitud d'inscripció al cap de l'oficina consular de carrera o a l'encarregat de la secció consular de la missió diplomàtica de la circumscripció on resideixis o residiràs, juntament amb:
  • Una fotografia mida carnet (32 x 26 mil·límetres).
  • Acreditació d'identitat i nacionalitat espanyola (passaport o DNI).
  • Acreditació de la residència a la demarcació de l'oficina consular.
  • L'imprès Declaració explicativa d'elecció del municipi d'inscripció al PERE/CERA emplenat i signat ( accés a l'imprès ).
  • En cas d'alta d'una unitat familiar caldrà signar i adjuntar una sol·licitud per persona (en el cas dels menors d'edat, signaran en nom seu els pares o representants legals).
 • Un cop acreditada la identitat, la nacionalitat i la residència a la demarcació consular, el cap de l'oficina consular de carrera o l'encarregat de la secció consular donarà d'alta el sol·licitant en el registre de matrícula consular com a resident.

Els inscrits hauran de comunicar a l'oficina consular qualsevol variació de les seves circumstàncies personals en la mesura que impliquin una modificació de les dades que han de figurar als registres amb caràcter obligatori (el formulari de sol·licitud d'inscripció al RMC distingeix les dades obligatòries de les voluntàries).

Aquest tràmit comporta la inscripció al PERE i, en el cas dels majors d'edat, també al CERA de l'oficina consular, així com la baixa automàtica del padró municipal i del cens electoral de residents a Espanya, ja que l'oficina o secció consular remetrà la informació, a través del Ministeri d'Afers Exteriors, a l'Institut Nacional d'Estadística, que la traslladarà en els 10 primers dies del mes següent al municipi de procedència, on sense cap tràmit addicional es donarà de baixa l'interessat del padró municipal.

En cas que la inscripció s'hagués produït com a conseqüència del trasllat del sol·licitant d'una demarcació consular a un altra, les baixes es practicarien en el PERE i el CERA de l'oficina consular de la demarcació de residència anterior.

Procediment per a la baixa del RMC com a resident

Els espanyols residents a l'estranger que traslladin la seva residència a Espanya o a un altre lloc de l'estranger poden sol·licitar la baixa consular. Per fer-ho:

 • Cal emplenar i signar el formulari que trobaràs en aquest enllaç .
 • Cal presentar-lo (personalment o per correu) a l'oficina consular corresponent juntament amb una còpia del passaport o del DNI.
 • En cas de baixa d'una unitat familiar caldrà signar i adjuntar una sol·licitud per persona (en el cas dels menors d'edat, signaran en nom seu els pares o representants legals).

En cas de trasllat a una altra demarcació consular, és convenient donar-se de baixa del RMC de la primera demarcació, per tal de sol·licitar la inscripció al RMC de la segona.

En arribar al nou lloc de residència caldrà donar-se d'alta al padró municipal o al consolat corresponent al nou domicili.

En el mateix imprès de sol·licitud de baixa es pot demanar, a més, l'expedició del certificat de baixa consular.

Es convenient sol·licitar també el certificat del període complet de residència i matrícula en una jurisdicció consular ( enllaç a la sol·licitud) que serveix de justificant oficial sobre la totalitat de temps residit a l'estranger.

Efectes i beneficis de tramitar i d'obtenir el certificat de baixa consular:

 • Empadronament al nou domicili a Catalunya (requereix la baixa del padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE), i consegüentment del cens electoral d'espanyols absents (CERA)).
 • Entrada per la duana de les pertinences personals (mobiliari, vehicles i efectes personals) amb franquícia de pagament de drets i impostos, en el cas de procedir d'un estat de fora de l'àrea UE, EEE, Suïssa o Austràlia.
 • Obtenció del certificat d'emigrant retornat: es tracta d'un document que s'expedeix a les àrees o dependències de Treball i Immigració de les subdelegacions del Govern de l'Estat a la província on la persona retornada s'establirà, sempre que el retorn es produeixi des d'un país de fora de l'àrea UE, EEE, Suïssa o Austràlia.

  Aquest certificat d'emigrant retornat és un document necessari per a la tramitació a Espanya de:

  • la prestació d'atur en el nivell contributiu
  • el subsidi d'atur per a emigrants retornats
  • la renda activa d'inserció
  • el conveni especial de la Seguretat Social (acord subscrit voluntàriament pels treballadors amb la Seguretat Social per generar, mantenir o ampliar el dret a prestacions de la Seguretat Social)
  • els ajuts destinats a emigrants retornats gestionats per l'Estat
  • el reconeixement de la condició de persona retornada (Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya)

  En cas que l'interessat no hagi obtingut el certificat abans de retornar a Espanya, pot sol·licitar-lo també a la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris.

  • Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris
  • +34 91 379 17 00

  Important : Els espanyols que s'hagin donat d'alta en un registre de matrícula consular però no hagin donat raó al consolat de la continuïtat de la seva residència efectiva a l'estranger durant l'any següent a la data de l'alta causaran baixa d'ofici.

 • Obtenció del reconeixement de la condició de persona retornada: Es tracta d'un tràmit que es duu a terme al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i que és necessari per accedir a la prestació del Pla d'Ajuda al Retorn (PAR) que tramita el mateix departament.

Trobaràs informació detallada sobre aquests i altres tràmits necessaris per al retorn a Catalunya en el servei “Tràmits per al retorn” de l'opció de menú “Del món a Catalunya” d'aquest mateix portal.

informació