Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Registre matrícula consular - Residents com a resident Registre de matrícula consular - Residents

Els ciutadans espanyols que resideixin habitualment a l'estranger, en el territori adscrit a una demarcació consular concreta, i els que facin un trasllat de demarcació, hauran d'inscriure's com a residents al registre de matrícula consular (RMC) a l'oficina consular d'Espanya corresponent a la demarcació on s'estableixin.

Cal dir que la inscripció al RMC, en el cas dels residents, és obligatòria; no obstant això, el fet de no estar-hi inscrit no menyscaba, en cap cas, el dret a la protecció consular que correspon a tots els espanyols a l'estranger. A aquest efecte, és molt important comunicar els canvis de domicili a l'oficina consular per tal que aquest òrgan disposi sempre de les dades actualitzades i pugui oferir els seus serveis més eficaçment.

Els inscrits com a residents causaran automàticament alta en el padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE), del qual s'obté el cens electoral d'espanyols absents (CERA), format pels ciutadans espanyols majors d'edat inscrits al PERE.

Cada oficina o secció consular disposarà dels seus corresponents PERE i CERA.

Cal dir que la inscripció com a resident al RMC no eximeix d'haver de complir els terminis de residència continuada a l'exterior i qualsevol norma de procediment establerta que la legislació espanyola exigeixi per a determinats supòsits, especialment de naturalesa fiscal, de caràcter duaner i per a transaccions econòmiques internacionals.

Es recomana consultar la pàgina web de l'oficina consular espanyola corresponent al país de residència per obtenir informació detallada i específica sobre els serveis que s'hi ofereixen i sobre la documentació i tràmits necessaris per a la inscripció al RMC com a resident.