Banner Esquerra Catalunya
De Catalunya
al món
Banner Catalunya
Registres consulars a
l'exterior

Procedimentd’inscricpció i baixa Procediment d’inscripció i baixa

Procediment per a la inscripció en el RMC com a no resident:

 • Cal emplenar i signar el formulari que trobaràs en aquest enllaç .
 • Cal presentar-lo personalment a l'oficina consular corresponent juntament amb:
  • Una fotografia mida carnet (32 x 26 mil·límetres).
  • Passaport espanyol vigent (o, si no se'n té, DNI) amb una fotocòpia.
  • En cas d'inscripció d'una unitat familiar caldrà signar i adjuntar una sol·licitud per persona (en el cas dels menors d'edat, signaran en nom seu els pares o representants legals)

La inscripció al RMC com a no resident tindrà una durada màxima d'un any.

Des de la situació d'inscrit com a no resident es pot accedir a la inscripció com a resident en qualsevol moment si s'acredita documentalment el trasllat de la residència al país (consulta també la fitxa relativa al procediment d'inscripció al RMC com a resident).

L'efecte de la inscripció al RMC com a no resident sobre el padró del municipi de residència habitual del ciutadà és nul.

Procediment per a la baixa del RMC com a no resident:

Els inscrits com a no residents causaran baixa automàtica al cap d'un any des que s'hagi produït la inscripció consular.

En qualsevol moment els interessats poden sol·licitar la baixa consular. Per fer-ho:

 • Cal emplenar i signar el formulari que trobaràs en aquest enllaç .
 • Cal presentar-lo (personalment o per correu) a l'oficina consular corresponent juntament amb una còpia del passaport o del DNI.
 • En cas de baixa d'una unitat familiar caldrà signar i adjuntar una sol·licitud per persona (en el cas dels menors d'edat, signaran en nom seu els pares o representants legals).

En cas de trasllat a una altra demarcació consular, és convenient donar-se de baixa del RMC de la primera demarcació, per tal de sol·licitar la inscripció al RMC de la segona.

Es recomana sol·licitar (en el mateix imprès de sol·licitud de baixa) l'expedició del certificat de baixa consular, per facilitar possibles futurs tràmits.

Efectes i beneficis de tramitar i d'obtenir el certificat de baixa consular:

 • Entrada per la duana de les pertinences personals (mobiliari, vehicles i efectes personals) amb possibilitat de franquícia de pagament de drets i impostos, en el cas de procedir d'un estat fora de l'àrea UE, EEE, Suïssa o Austràlia (consulta també la secció “Tràmits per al retorn”).
 • Possibilitat d'obtenir el certificat d'emigrant retornat: document que s'expedeix a les àrees o dependències de Treball i Immigració de les subdelegacions del Govern de l'Estat a la província on la persona retornada s'establirà, sempre que el retorn es produeixi des d'un país de fora de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa o d'Austràlia.

Trobaràs informació detallada sobre aquests i altres tràmits necessaris per al retorn a Catalunya en el servei “Tràmits per al retorn” de l'opció de menú “Del món a Catalunya” d'aquest mateix portal.

informació