Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Prestacions per desocupacióValidesa de documents i títols

Permís de conduir Permís de conduir

El permís de conducció és un document administratiu en forma de targeta que autoritza el titular a conduir vehicles del tipus especificat a la mateixa targeta i, si s'escau, amb les limitacions pertinents (per exemple, si el titular ha de portar ulleres obligatòriament quan condueixi). La concessió d'aquest permís és competència de la Direcció General de Trànsit (DGT) i té validesa a tot Espanya. informació

Validació d’estudis i títols Validació d’estudis i títols

Homologar títols i estudis de sistemes educatius estrangers amb els títols equivalents espanyols no universitaris i universitaris vol dir reconèixer-ne la validesa oficial a Espanya. L'homologació suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent, habilita per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents oficials

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destinació, tot document públic estranger ha d'ésser legalitzat. L'objectiu d'aquest tràmit és certificar l'autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l'autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que fa un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. Els documents públics han de estar vàlidament traduïts a alguna de les llengües oficials per facilitar-ne l'admissibilitat. Són vàlides les traduccions següents: informació