Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Prestacions per desocupacióSistema d'autoritzacions

Convenis bilateralsConvenis bilaterals

No hi ha cap conveni de doble nacionalitat entre països de la Unió Europea i Espanya. En qualsevol cas, cal tenir en compte que els ciutadans dels països que formen part de la UE i de l’espai Schengen tenen el dret d’establir-se i desenvolupar activitats laborals i/o professionals sense necessitat d’autorització prèvia. informació

Visat d’entrada per turismeVisat d’entrada per turisme

Els ciutadans d'estats membres de la UE, de la resta d’estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa que des de fora de l’Estat espanyol vulguin entrar a Catalunya no necessiten visat; n'hi ha prou amb el passaport o document d'identitat en vigor en el qual consti la nacionalitat. informació

Autorització per estudiar a CatalunyaAutorització per estudiar a Catalunya

Els ciutadans de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa no necessiten permís o autorització prèvia per estudiar a Catalunya. N’hi ha prou de portar el document d’identitat propi del país o el passaport en vigor amb el qual hagin fet l’entrada en territori espanyol. informació

Règim comunitari per a ciutadans d’estats membres UE, EEE i SuïssaRègim comunitari per a ciutadans d’estats membres UE, EEE i Suïssa

L’aplicació del règim comunitari a Espanya és regulada pel Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la UE i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. informació

Autorització per a treballar per compte propiAutorització per a treballar per compte propi

Les persones estrangeres a les quals no és d’aplicació el règim comunitari i que vulguin residir i treballar per compte propi a Catalunya poden acollir-se a una autorització dels dos sistemes d’autoritzacions alternatius actualment vigents: informació

Autorització per a treballar per compte d’altriAutorització per a treballar per compte d’altri

Les persones estrangeres a les quals no és d’aplicació el règim comunitari i que vulguin residir i treballar per compte d’altri a Catalunya poden acollir-se a diversos tipus d’autorització, d’acord amb la naturalesa de l’activitat que hagin de portar a terme. En principi, cal distingir entre dos règims jurídics diferents: informació

Autorització per residir com a inversorAutorització per residir com a inversor

Les persones estrangeres a les quals no és d’aplicació el règim comunitari i que vulguin residir a Catalunya com a inversors poden acollir-se al règim previst a la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a llur internacionalització (l’anomenada Llei d’emprenedors) (a partir d’ara L. 14/2013), informació

Autorització per a residir sense treballarAutorització per a residir sense treballar

Les persones estrangeres a les quals no és d’aplicació el règim comunitari i que vulguin residir a Catalunya com a rendistes poden acollir-se al règim previst a la Llei orgànica 4/2000 (l’anomenada Llei d’estrangeria), desenvolupada pel Reial decret 557/2011, que regula l’autorització de residència corresponent. informació

Identificació com a estrangerIdentificació com a estranger

El número d’identificació d’estranger (NIE) és un número personal, únic i exclusiu de caràcter seqüencial, atorgat per l'Oficina d'Estrangeria un cop s'informen les dades del ciutadà estranger al Registre Central d'Estrangers. informació