Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

"RecursosRecursos de suport a l'ocupació

Sistema públic d’ocupacióSistema públic d’ocupació

L’organisme de caràcter públic que exerceix la intermediació laboral a Catalunya és el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). El SOC dóna servei a persones, empreses i territoris en els àmbits que afecten el treball i el desenvolupament local i té per objectiu promoure el treball de qualitat, en condicions d’igualtat, per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament competitiu de l’empresa catalana. informació

Convenis sobre prestacions socialsConvenis sobre prestacions socials

Actualment no existeix cap conveni de seguretat social subscrit entre Espanya i qualsevol altre país de la UE. La normativa europea no substitueix els règims nacionals per un règim europeu únic, sinó que cada país continua essent lliure de decidir pel que fa a prestacions i a requisits que cal complir. informació

Professions reguladesProfessions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació