Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

Jornada de treball

Amb caràcter general, la durada de la jornada de treball té com a límit les 40 hores setmanals. La durada de la jornada ordinària de treball és la pactada als convenis col·lectius o als contractes de treball.

Per conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, per acord entre l'empresa i els representants dels treballadors, pot establir-se la distribució irregular de la jornada al llarg de l'any. Si no hi ha cap pacte contrari, l'empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l'any el 10% de la jornada de treball. Aquesta distribució es farà respectant sempre els descansos mínims diaris i setmanals previstos per la llei, i el treballador ha de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l'hora de la prestació de treball resultant de la distribució.

Diàriament:

  • El nombre d'hores ordinàries de treball efectiu no pot ser superior a 9 hores.
  • Els treballadors menors de 18 anys no poden fer més de 8 hores diàries de treball efectiu, incloent-hi, si escau, el temps dedicat a la formació.
  • El temps de treball es computa de manera que, tant al començament com al final de la jornada diària, el treballador es trobi al lloc de treball.

Les hores treballades per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents no computen ni per a la durada màxima de la jornada ordinària ni per al nombre màxim d'hores extraordinàries, sense perjudici de l'abonament corresponent com a hores extraordinàries.

Amb caràcter excepcional, el Govern, a proposta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, i prèvia consulta a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, pot establir ampliacions o reduccions en l'ordenació i durada de la jornada de treball i descansos.

Dins la jornada diària, quan la jornada continuada excedeixi de 6 hores, s'ha d'establir un període de descans no inferior a 15 minuts . Aquest període es considerarà de temps de treball efectiu quan així s'estableixi per conveni col·lectiu o per contracte de treball. Per als treballadors menors de 18 anys, quan la jornada continuada excedeixi de 4,5 hores, el descans ha de ser com a mínim de 30 minuts.

A més, entre el final d'una jornada i el començament de la següent hi ha d'haver, com a mínim, 12 hores.

Pel que fa al descans mínim setmanal, aquest és d'1 dia i mig , i de 2 dies per als menors de 18 anys. En tots dos casos, ininterromputs. Els descansos de dia i mig es poden acumular per períodes de fins a 14 dies.

Hores extraordinàries

Són hores extraordinàries les que es fan més enllà de la durada màxima de la jornada ordinària legal o pactada.

  • El nombre màxim d'hores extraordinàries és de 80 a l'any, o inferior en proporció a la jornada que es faci, si és inferior a la general de l'empresa.
  • Fer aquestes hores és voluntari, llevat que s'hagi pactat en conveni col·lectiu o en contracte de treball; estan prohibides per a menors de 18 anys.
  • Es pot optar -mitjançant conveni o, si no n'hi ha, per contracte individual- entre abonar-les econòmicament o compensar-les amb temps de descans. En cap cas la quantia econòmica pot ser inferior al valor de l'hora ordinària.
  • Si no hi ha cap pacte, les hores extraordinàries es compensen amb descansos dintre dels 4 mesos posteriors a la data en què s'han fet .

Més informació clicant aquí.

Vacances i dies festius

El treballador té dret a vacances anuals retribuïdes i en cap cas inferiors a 30 dies naturals (article 39 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, en endavant ET). Per contracte individual o mitjançant conveni col·lectiu, es poden establir períodes de vacances superiors.

El gaudiment de les vacances es fixarà de comú acord entre l'empresari i el treballador, de conformitat amb el que s'estableixi, segons el cas, en els convenis col·lectius; i en cas de desacord serà la jurisdicció competent la que en fixarà el gaudiment.

El calendari de vacances es fixarà en cada empresa almenys amb dos mesos d'antelació, i quan coincideixi amb una incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural, o amb el període de suspensió del contracte de treball previst a l'article 48.4 i 48 bis de l'ET, es tindrà dret a gaudir de les vacances en una data posterior, encara que hagi finalitzat l'any natural a què corresponen.

Si la incapacitat temporal és per contingències diferents a les assenyalades però que impossibiliten gaudir-les totalment o parcialment durant l'any natural a què corresponen, el treballador ho podrà fer una vegada finalitzada la incapacitat, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.

Pel que fa als dies festius, el treballador té dret a 14 festes laborals retribuïdes i no recuperables, de les quals dues seran locals.

S'accedeix als calendaris oficials de festes laborals i locals de Catalunya clicant aquí.

Permisos

La legislació laboral preveu un conjunt de situacions que donen dret al treballador a absentar-se temporalment del lloc de treball amb dret a remuneració, previ avís i justificació (articles 23 i 37.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors). Per trobar més informació, clica aquest enllaç; i per accedir a una guia resumida dels permisos, clica aquí .

Informació general

Article 9 de la Llei orgànica 11/1985, de llibertat sindical ( enllaç a la norma).

Article 37.3 del text refós de l'Estatut dels treballadors ( enllaç a la norma).

Sobre situacions de maternitat, paternitat i alletament ( enllaç a més informació).

informació