Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

Edat mínima per treballar

D'acord amb l'Estatut dels treballadors, es distingeixen tres trams d'edat amb tres escenaris diferents:

 1. En primer lloc, es prohibeix l'admissió al treball dels menors de 16 anys . Aquesta mesura s'ha pres perquè els menors puguin desenvolupar-se plenament i puguin completar la seva formació, ja que no s'ha d'oblidar que l'escolarització és obligatòria fins als 16 anys.
 2. En segon lloc, ens trobem amb la situació de capacitat plena . L'Estatut dels treballadors aclareix qui té aquesta situació:
   • Els qui tinguin plena capacitat d'obrar conforme al Codi Civil (majors de 18 anys no incapacitats per sentència judicial).
   • Els menors de 18 i majors de 16, que visquin de forma independent, amb consentiment dels pares o tutors, o amb autorització de la persona o institució que els tinguin a càrrec. Aquest apartat inclou els emancipats per matrimoni, per concessió dels seus representants legals, per viure independentment o per concessió judicial, així com els menors que gaudeixin del benefici de la major edat.

    A més de tot això, la normativa restringeix el tipus de treball que poden dur a terme els menors. És per això que no poden tenir accés a determinats tipus de treball pel perill que comporten. Així, els treballadors menors de 18 anys no podran fer treballs nocturns ni desenvolupar activitats o accedir a llocs de treball que el Govern, a proposta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals més representatives, declari insalubres, penosos, nocius o perillosos, tant per a la salut del treballador com per a la seva formació professional i humana.

 3. Finalment, els majors de 16 però menors de 18 anys que no visquin de forma independent poden accedir a una ocupació amb l'autorització dels seus representants legals.

Salaris i remuneracions

La remuneració ha de ser generalment establerta per la negociació col·lectiva, i ha de ser superior o igual al salari mínim interprofessional que es fixa anualment. Les parts, en el contracte, podrien establir lliurement el salari, sempre que es respectin els mínims establerts als convenis col·lectius, així com els SMI establerts anualment. Per trobar informació sobre el salari mínim interprofessional, clica aquí .

Així mateix, es té dret, com a mínim, a dues pagues extraordinàries a l'any, una per Nadal i l'altra el mes que es fixi per conveni o per acord entre l'empresari i els representants dels treballadors. Tot i així, alguns convenis estableixen més de dues pagues extraordinàries. La quantia de les pagues també es fixa per conveni. Es poden percebre prorratejadament si així s'acorda, és a dir, percebent-ne la part proporcional que correspongui cada mes. Els treballadors que no hagin treballat tot l'any (o tot el semestre, segons els casos) tenen dret a percebre'n la part proporcional. 

Pel que fa a la nòmina, és el rebut individual que justifica el pagament del salari, on consta tota la retribució així com les hores extraordinàries que s'han fet i la quantia corresponent. Són una prova del salari i de l'existència de la relació laboral amb l'empresa.

La regulació bàsica es troba a l'Estatut dels treballadors (articles 26 a 33 Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors), i més específicament en cada conveni col·lectiu.

Informació general

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( enllaç ).

Registre de Convenis Col·lectius (REGCON; enllaç ).

Seguretat Social - Salari mínim interprofessional ( enllaç ).

informació