Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Drets sindicals Drets sindicals

Tant la Constitució espanyola com l'Estatut dels treballadors recullen el dret dels treballadors a la lliure sindicació.

La Llei orgànica de llibertat sindical desenvolupa aquest dret en establir en l'article 1.1 que tots els treballadors tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials. I l'article segon d'aquesta llei recull el dret del treballador a afiliar-se al sindicat que triï, així com el dret dels afiliats a elegir lliurement els seus representants dins de cada sindicat i també el dret a l'activitat sindical.

Els ciutadans de la Unió Europea poden afiliar-se als sindicats espanyols. Com a membres tenen els mateixos drets i obligacions que la resta d'integrants dels sindicats espanyols. En virtut de la legislació de la UE (article 8, apartat 1, del Reglament (CEE) núm. 1612/68 relatiu a la lliure circulació de treballadors), els ciutadans de la Unió han de rebre el mateix tracte en altres estats membres, en relació amb l'afiliació a les organitzacions sindicals i l'exercici dels drets sindicals amb els nacionals.

Per a més informació es poden consultar les pàgines web següents:

  • Organitzacions empresarials, sindicals i del treball autònom ( enllaç ).
  • Representants dels treballadors i eleccions sindicals ( enllaç ).
  • Treball i ocupació ( enllaç ).