Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Estrangers amb autorització temporal Estrangers amb autorització temporal

Estrangers no residents

Qualsevol persona estrangera, sigui comunitària o no, que no vulgui romandre a Espanya més d'uns quants mesos pot obrir un compte bancari, però, atesa la situació de no residència d'aquesta persona, el procediment d'obertura té unes característiques pròpies.

Així, els comptes bancaris per a no residents es regeixen per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior , més coneguda com a llei de control de canvis. Això implica que el titular del compte bancari haurà d'acreditar com a primer pas la seva condició de no resident. Aquesta condició és la pròpia en les situacions següents:

  • Persones físiques que tinguin la residència habitual en territori estranger, tret dels diplomàtics espanyols acreditats a l'estranger i el personal espanyol que presti serveis en ambaixades i consolats espanyols o en organitzacions internacionals a l'estranger.
  • Els diplomàtics estrangers acreditats davant el Govern espanyol i el personal estranger que presti serveis en ambaixades i consolats estrangers o en organitzacions internacionals a Espanya.
  • Persones jurídiques amb domicili social a l'estranger.
  • Sucursals i establiments permanents a l'estranger de persones físiques o jurídiques residents a Espanya.
  • Altres que es determinin reglamentàriament en situacions anàlogues a les esmentades.

El primer que han de fer aquestes persones és obtenir el certificat de no-residència , tret que es tracti d‘espanyols de nacionalitat amb residència a l'estranger, cas en què n'hi haurà prou d'aportar el certificat d'inscripció en el Registre de Residents de la demarcació consular on visquin.

Si no és aquest el cas, el certificat de no-residència s'obté:

  1. Anant directament a la Dirección General de la Policía (accés al seu web), a qualsevol Oficina de Extranjería o comissaria de policia ) (accés al cercador d'oficines d'Estrangeria i comissaries de policia) o al consolat del país d'origen amb el passaport. L'emissió del certificat acostuma a trigar al voltant de 10 dies. Un cop obtingut, ja es pot acudir a l'entitat bancària que es vulgui i, presentant també el passaport (o el document d'identitat que sigui vàlid al país d'origen, tot i que algunes entitats bancàries no admeten els permisos de conducció), es pot obrir el compte, el qual serà operatiu des d'aquell mateix moment.
  2. Anant directament a l'entitat bancària que es vulgui i sol·licitant que sigui la mateixa entitat qui s'encarregui de fer la gestió de demanar el certificat de no-residència, sempre amb l'autorització prèvia del client. En aquest cas, l'entitat bancària pot cobrar un preu per la gestió i, tot i que el compte bancari s'obrirà immediatament, restarà bloquejat i no es podrà accedir als fons que s'hi hagin dipositat fins que l'entitat bancària rebi el certificat de no-residència.

Cal tenir en compte que, si bé amb el certificat i el passaport n'hi hauria d'haver prou per obrir el compte bancari, depenent de l'entitat de què es tracti es poden exigir al client altres tipus de documents, com ara un justificant d'ingressos o fins i tot una carta de presentació del seu banc local. Per això és molt important demanar aquest tipus d'informació a l'entitat bancària en qüestió abans d'anar-hi personalment.

També, i depenent de l'entitat bancària de què es tracti, el compte pot tenir una durada determinada; per exemple, de sis mesos. De qualsevol manera, totes les entitats bancàries exigeixen que el titular acrediti de nou la continuïtat de la seva condició de no resident cada dos anys, la qual cosa implica no admetre més càrrecs o abonaments i suspendre la liquidació d'interessos mentre no s'aporti un nou certificat de no-residència.

Finalment, cal destacar que algunes entitats bancàries no permeten tenir targetes de crèdit associades a aquests comptes. Cal destacar també que no s'acostuma a exigir un import mínim per a l'obertura d'un compte bancari sempre que l'ingrés es faci en euros. Si es fa en divises, dependrà de quina sigui aquesta divisa. Per això es recomana que el titular demani que els fons siguin convertits immediatament a euros, sense que l'entitat bancària pugui cobrar cap més comissió que l'establerta pel canvi de divises. També es habitual que es permeti una quantitat al descobert inferior a la dels residents.

En qualsevol cas, si el titular del compte bancari adquireix la condició de resident haurà de comunicar-ho a l'entitat bancària perquè modifiqui el tipus de compte, que passarà a ser de resident i implicarà la presentació de la corresponent targeta d'identitat d'estranger (TIE).

Estrangers residents

Qualsevol persona estrangera legalment resident a Catalunya pot obrir un compte bancari a Catalunya senzillament anant a una oficina de l'entitat bancària que triï, demanant-ho i aportant diversos documents, els que sigui que estableixi el procediment de l'entitat bancària en qüestió.

El registre d'entitats del Banc d'Espanya (accés al seu web) porta la llista d'entitats autoritzades a operar a Espanya. Aquest registre, que està permanentment actualitzat, es pot consultar d'acord amb diversos paràmetres, incloent-hi la consulta històrica.

informació