Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació general

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total (enllaç a dades comparatives de l’Institut d’Estadística de Catalunya –IDESCAT) és la següent:

Any2013201420152016*
Nombre 7.553.650 7.518.903 7.508.106
7.522.596

*Dades provisionals

Migració neta

La migració neta (la quantitat total d'immigrants menys la quantitat d'emigrants) s'extreu de les dades, en xifres absolutes, de la immigració i de l'emigració externa (enllaços a dades de l'IDESCAT). L'evolució de la migració neta és la següent:

Any2011201220132014
En xifres absolutes 17.557 -6.151 -20.749 -8.952
Percentatge sobre la població* 0,23 % -0,08 % -0,27 % -0,12 %

* Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En euros, l'evolució de la renda per càpita (enllaç a dades comparatives de l'IDESCAT) és la següent:

Any2011201220132014
Import 27.914,15 € 27.246,37 € 27.257,29 € 27.832,49 €

Taxa d'atur

L'evolució de la taxa d'atur taxa d'atur (enllaç a dades comparatives de l'IDESCAT) és la següent:

Any2012201320142015
Percentatge 22,5 % 23,1 % 20,3 % 18,6 %

Producte Interior Brut

L'evolució del producte interior brut (PIB; enllaços laterals a dades comparatives de l'IDESCAT), en euros, és la següent:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 204.272 € 203.241 € 206.776 € 214.927 €
Creixement percentual* -2,9 % -1,1 % 2,0 % 3,4%
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1.771 37.101 139.775
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1.951 36.891 139.562
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1.948 37.534 142.273
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1.831 38.754 147.740

Unitats: milions d'euros

* Enllaç a dades comparatives de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya).

** Aquestes quantitats són netes (és a dir, abans d'impostos).

Les dades contenen:

  • Agr.(1): Pel que fa a l' agricultura, comprèn també la ramaderia i la pesca.
  • Ind.(2): Pel que fa a la indústria, comprèn també la indústria manufacturera i la construcció.
  • Serv.(3): Pel que fa als serveis, s'engloben en aquest àmbit, entre d'altres, el comerç, l'hoteleria, les finances i altres serveis; l'administració pública, l'educació, la sanitat i els serveis socials.
informació