Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació general

Dades Bàsiques Dades Bàsiques

Govern

El web oficial del govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d’aquest enllaç .

Principals ciutats

Barcelona (capital de Catalunya), Girona , Lleida , Tarragona .

Idiomes i moneda

Idiomes: Català , castellà (llengua oficial a tot l’Estat espanyol) i aranès (nom que rep la llengua occitana a la Vall d’Aran).

Moneda: Euro . L’euro està regulat pel Banc Central Europeu (BCE).

Estructura política

Catalunya és una comunitat autònoma que forma part de l’Estat espanyol. El 19 de juliol de 2006 es va aprovar l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya i, l’article segon del qual estableix que el sistema polític català s’estructura de la forma següent:

  1. La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.
  2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II.
  3. Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia.
  4. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució.

Organització territorial


El territori de Catalunya s’organitza en 947 municipis agrupats en 42 comarques. En aquest enllaç trobaràs informació pel que fa a:

  • Llista de les comarques.
  • Municipis, capitals de comarques.
  • Província a la qual pertany cada comarca.
  • Nombre de municipis per comarca.
  • Població, per comarques.
informació