Els
països
Uruguai
Uruguai

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol és pot bescanviar (canjear) a l’Uruguai. Per fer-ho, els interessats han d’anar a la seu de la Intendència Municipal del seu departament de residència (es pot consultar una llista completa de les intendències i accedir als seus webs respectius aquí). informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important! L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destinació.  informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant.  informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.  informació