Els
països
Uruguai
Uruguai

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, caldrà presentar-lo legalitzat (consulta l'apartat Legalització de documents públics), traduït (consulta l'apartat Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l'apartat Homologació de títols).

A l’Uruguai, es distingeix entre el títol (grado) acadèmic i l’habilitació professional. Així, no tots els títols (grados) habiliten directament per a l’exercici de la professió corresponent. En el cas d’alguns títols de l’àrea de Medicina, Odontologia, Química i Veterinària, el titular haurà de registrar-lo abans al Ministeri de Salut Pública (Ministerio de Salud Pública, MSP); en el cas d’alguns títols de l’àrea del Dret, el titular haurà de prestar abans jurament davant la Cort Suprema de Justícia (Suprema Corte de Justicia, SCJ).

 • Sobre el procediment que s’ha de seguir en el cas de títols de l’àrea de medicina, es pot consultar aquest web del Govern uruguaià, que ofereix informació sobre tot tipus de tràmits relacionats amb l’Administració pública.
 • Sobre el procediment que s’ha de seguir en el cas de títols de l’àrea del dret, es pot consultar aquest webde la Cort Suprema d’Uruguai, que ofereix informació sobre el registre de professionals.

A continuació, s’enumeren aquests títols d’acord amb la nomenclatura uruguaiana:

1. Medicina:

 • Doctor en Medicina.
 • Tècnic en Anatomia Patològica.
 • Tècnic en Cosmetologia Mèdica.
 • Tècnic en Electrofisiologia i Patologia Clínica.
 • Fisioterapeuta.
 • Fonoaudiòleg.
 • Llicenciat en Laboratori Clínic.
 • Neumocardiòleg.
 • Tècnic en Oftalmologia.
 • Tècnic en Podologia.
 • Psicomotricista.
 • Tècnic en Radioisòtops.
 • Tècnic Radiòleg.
 • Tècnic en Radioteràpia.
 • Tècnic en Registres Metges.
 • Tècnic Transfucionista.
 • Nutricionista Dietista.
 • Partera i Obstètrica.
 • Llicenciat en Infermeria.

2. Odontologia:

 • Doctor en Odontologia.
 • Assistent a Odontologia.
 • Higienista en Odontologia.
 • Laboratorista en Odontologia.

3. Química:

 • Químic Farmacèutic.

4. Veterinària:

 • Doctor en Ciències Veterinàries.
 • Assistent de Veterinària.

5. Dret:

 • Doctor en Dret.
 • Escribano Públic.
 • Traductor Públic.
informació