Els
països
Uruguai
Uruguai

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 d’abril del 2000 està en vigor el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d’Espanya i la República Oriental de l’Uruguai ( enllaç al document), que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països.

Les seves disposicions s’apliquen a tots els espanyols i uruguaians que treballin o hagin treballat en un o ambdós països i als seus familiars i supervivents.

El conveni inclou les prestacions de la Seguretat Social següents:

  • Prestacions de maternitat.
  • Prestacions per incapacitat permanent.
  • Prestacions de vellesa.
  • Prestacions de mort i supervivència.
  • Prestacions derivades d’accident de treball o malalties professionals.

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a qualsevol d’aquestes prestacions es poden sumar amb independència del país o països on s’hagin computat, sempre que no se superposin, i les prestacions econòmiques que es meritin, tret de la prestació per incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional, es podran percebre amb independència del lloc de residència de l’interessat.

Cada Estat abonarà les seves pròpies prestacions directament a l’interessat. Les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents Estats signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva, la podran percebre de cadascun d’ells. Aquest és el cas, per exemple, d’una pensió de jubilació.

Per sol·licitat la prestació de què es tracti o demanar informació sobre el procediment, l’interessat ha d’anar a l’organisme corresponent del seu país de residència. En el cas de l’Uruguai, aquest organisme és el  Banco de Previsión Social (BPS).

La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme serà considerada la data de presentació també en l’organisme corresponent de l’altre o altres països. Si el país de residència no és un dels signants del conveni, l’organisme corresponent serà el de l’Estat signant (l’Uruguai o Espanya) sota el qual l’interessat va estar assegurat per darrer cop.

Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d’atur a Uruguai (la qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeo o Suïssa).

informació