Els
països
Uruguai
Uruguai

Sistema público de intermediación Sistema públic d’intermediació

El servei públic d’ocupació de l’Uruguai du a terme la seva activitat en els Centros Públicos de Empleo (CePE), adscrits al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 d’abril del 2000 està en vigor el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d’Espanya i la República Oriental de l’Uruguai (enllaç al document), que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països.  informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació