Els
països
Uruguai
Uruguai

Trobaràs informació detallada sobre el dret laboral a l’Uruguai al web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de l’Uruguai.

El contracte de treball El contracte de treball

La forma usual de contractació és mitjançant el contracte laboral indefinit i verbal, és a dir, no és exigible la forma escrita per vincular l'ocupador i el treballador; cosa que no succeeix amb certs contractes com ara els temporals, de prova o d'aprenentatge.  informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

En principi els menors de 15 anys no poden treballar en cap establiment.

L’INAU (Institut del nen i l’adolescent d’Uruguai) pot autoritzar excepcionalment en treballs industrials a majors de 12 anys sempre que es tracti d'empreses en què estan ocupats els membres de la família del menor i en treballs no industrials lleugers a majors de 13 anys. Tot i això els menors de 14 anys no podran ser ocupats en aquests casos més de dues hores diàries. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

El treball diürn no pot ser consecutiu, amb caràcter general per més de 5 hores, amb un descans de dues hores o dues hores i mitja segons els casos. No obstant això, el descans podrà reduir-se fins a una hora, sempre que hi estiguin d'acord l’obrer i el patró, i intervingui la comunicació a la Inspecció General del Treball i de la Seguretat Social.  informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

Perquè neixi el dret al subsidi d’atur, es requereix que l'empleat hagi estat registrat en la plantilla de treball d'alguna empresa com a mínim sis mesos, si es tracta d’un treballador mensual. En el cas dels jornalers remunerats per dia o per hora, han d'haver computat 150 jornals. En el cas delstreballadors a preu fet, s'exigeix haver percebut un mínim de 6 BPC (base de prestacions i contribucions).  informació

Drets sindicals Drets sindicals

ELa norma clau sobre llibertat sindical és el Conveni Internacional de Treball núm. 87 de l'OIT. Deixant de banda el Conveni 87, a l’Uruguai la libertad sindical negativa (dret a no afiliar-se o a donar-se de baixa d'un sindicat, en contraposició a la libertad sindical positiva o dret del subjecte a afiliar-se) està protegida expressament en el Protocol Addicional a la Convenció Americana sobre Drets Humans (Protocol de San Salvador, Llei 16.519), a la Declaració Sociolaboral del MERCOSUR, i, en l'àmbit del dret d'associació, dins de la Declaració Universal dels Drets de l'Home i el Pacte de San José de Costa Rica. informació