Els
països
Uruguai
Uruguai

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

El registre d’una societat mercantil a l’Uruguai es pot realitzar telemàticament a través del sistema  Empresa en el Día del  Portal del Estado Uruguayo del govern uruguaià. Per fer ús d’aquest sistema, cal tenir clar en primer lloc quin tipus de societat es vol registrar (anònima, limitada o unipersonal) i, acte seguit, procedir segons s’indica, tenint en compte que aquest sistema exigeix el registre previ de l’usuari  aquí (accés a la pàgina de creació d’un nou usuari i descàrrega del manual de l’usuari).

Els passos a seguir són:

  • Seleccionar i reservar el nom de la societat mercantil a partir d'una llista de noms facilitats pel mateix sistema. Cal tenir en compte, però, que la mera selecció d’un nom implica el pagament de la taxa corresponent i que només es pot seleccionar un nom per dia, la reserva del qual tindrà validesa durant un mes. Si tot i haver vençut la reserva del nom, l’interessat vol aquest nom, haurà de procedir des del començament.
  • Seleccionar el tipus de societat mercantil de què es tracta i emplenar la resta del formulari. Aquestes dades s’afegeixen automàticament a l’escriptura de constitució de la societat (anomenat estatuto o contrato social a l’Uruguai). S’obté un esborrany de l’escriptura, i també es crea el corresponent certificat notarial. Un cop comprovat que aquest esborrany és correcte, es pot confirmar i descarregar el document definitiu. Cal tenir en compte que l’adreça inclosa a l’escriptura de constitució per a cada un dels socis ha de coincidir amb la seva adreça particular. Si aquests no resideixen a l’Uruguai, hauran de tenir una adreça al país abans de redactar l’escriptura.
  • Obrir un comte bancari a nom de la societat mercantil i dipositar-hi el capital inicial.
  • Presentar l’escriptura de constitució davant d’un notari (anomenat escribano a l’Uruguai) per procedir a la signatura. Aquest la comprovarà abans, imprimirà el certificat notarial, els signarà i protocol·litzarà ambdós documents.
  • Demanar dia i hora a l’agenda del sistema Empresa en el Día per presentar-se en una de les seves oficines i procedir al registre definitiu de la societat mercantil. Per això, cal aportar la documentació que es relaciona (així com una descripció del procediment i el seu import)  aquí. Tot el tràmit acostuma a durar una hora.