Els
països
Suïssa
Suïssa

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

A Suïssa, l’atenció sanitària pública als europeus (necessària per motius mèdics) es garanteix inicialment mitjançant la targeta sanitària europea (  enllaç a les principals característiques):

 • Tenen dret a sol·licitar aquesta targeta les persones assegurades o cobertes per un sistema de seguretat social estatal de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, així com també d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
 • Cada membre de la família que hagi de viatjar ha de tenir la seva pròpia targeta.
 • La targeta sanitària europea garanteix la recepció d’atenció sanitària en les mateixes condicions i al mateix cost que les persones assegurades a Suïssa.

Important! La targeta sanitària europea:

 • No és una alternativa a l’assegurança de viatge. No cobreix l’assistència sanitària privada.
 • No cobreix les despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre tractament mèdic.
 • No garanteix la gratuïtat del servei. Com que els sistemes d’assistència sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts en un país poden no ser-ho en altres.

Convé tenir present que l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE (  enllaç al document) estableix que tot ciutadà de la Unió té dret de residència en el territori d’un altre estat membre per un període superior a 3 mesos si, entre altres requisits, té contractadauna assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos a l'Estat membre d'acollida.

Tramitació de la targeta sanitària europea

La targeta es pot sol·licitar telemàticament a la   seu electrònica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, o bé presencialment a les oficines de la Seguretat Social de l’Estat espanyol.

Com utilitzar la targeta sanitària europea a Suïssa

 • En cas de formalitzar un contracte laboral, cal saber que els treballadors han d’estar assegurats obligatòriament.
 • En qualsevol cas, amb la targeta sanitària europea es pot acudir directament a la consulta del metge. En aquest sentit, si encara no disposes d’assegurança, el metge et farà seleccionar una mútua, que serà l’encarregada d’efectuar els tràmits amb la Seguretat Social espanyola.
 • Es pot accedir a més informació sobre el tractament mèdic a Suïssa al web d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea (  enllaç a particularitats, atenció d’urgència i atenció programada).

Des del portal de la UE   Your Europe es pot accedir a una informació detallada pel que fa a:

Pots trobar més informació sobre el sistema de la Seguretat Social a Suïssa en aquest   enllaç de la UE, que ofereix en format de pàgina web el que abans era una guia sobre la qüestió en format PDF. Atès que, de moment, aquest web només s’ofereix traduïda a l’alemany, al francès i a l’italià (està previst que s’ampliï la seva traducció a la resta d’idiomes oficials de la UE), s’ofereix   aquí la versió en espanyol de l’antiga guia en format PDF.

Resumint, les principals característiques del sistema sanitari a Suïssa són:

 • A Suïssa, el sistema sanitari és privat, però l'assegurança és obligatòria. Tot resident (a diferència del que succeeix a Espanya, l'afiliació no és a través de l'ocupador, sinó que ha de ser el propi interessat qui se n’encarregui) està obligat a contractar en el termini de 3 mesos a partir de la seva data d'entrada al país una assegurança de salut i cotitzar mensualment una prima per aquesta assegurança a la caixa de malaltia (Krankenversicherer) que esculli. Pots consultar la relació de totes les existents actualment   aquí. Aquestes caixes no només recapten la cotització, sinó que a més són l'organisme al qual s'ha d'adreçar l'interessat per sol·licitar el reemborsament de les despeses causades per una malaltia o un accident.
 • Les caixes de malaltia estan obligades a acceptar qualsevol nou assegurat en la modalitat de cobertura bàsica, que inclou en tots els casos:
 • Qui rep atenció mèdica ha de pagar cada any obligatòriament els primers 300 francs de despesa mèdica que generi (l’anomenada “franquícia”), a més del 10% de les despeses mèdiques o per medicaments fins a 700 francs suïssos anuals per persona (l'anomenada “quota reduïda”). Els nens no estan subjectes a franquícia. Pel que fa a les despeses hospitalàries, s’ha de pagar una contribució de 15 francs per dia que passi a l'hospital, tret que es tracti d'un part, en què no hi ha contribució, ni franquícia ni quota reduïda.
 • A banda de l'assegurança bàsica, també es pot optar per una assegurança addicional complementària que cobreixi altres prestacions i que no cal subscriure amb la mateixa caixa de malaltia que la bàsica. Com més prestacions se subscriguin, més cara és la prima. Al contrari que en l'assegurança bàsica, la caixa de malaltia es pot negar a formalitzar una assegurança addicional en funció de l'historial mèdic.
 • Atenció mèdica en cas de malaltia, accident i maternitat, cobrint les despeses originades pel diagnòstic i tractament, tant en règim ambulatori com en hospitals.
 • Anàlisis, medicaments i mesures de rehabilitació prescrites per metges o quiropràctics.
 • Subvenció d'una part de les despeses de transport.
 • Subvenció d'alguns reconeixements amb finalitats preventives.
 • Atenció odontològica, només en els casos greus com ara problemes de masticació o accident.

A Suïssa, tots els treballadors assalariats gaudeixen automàticament d'una assegurança d'accidents laborals. El cost d'aquesta assegurança és compartit entre els ocupadors i els treballadors, i el dels treballadors es dedueix del seu salari. A més, si es tracta d'un treballador que treballa, almenys, vuit hores setmanals per al mateix ocupador, l'assegurança també inclou els accidents no laborals. Si es disposa d'una assegurança d'accidents per motius laborals, és convenient comunicar-ho a la caixa de malaltia per anul·lar la inclosa en l'assegurança bàsica i així poder reduir la prima.

informació