Els
països
Suïssa
Suïssa

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

Una societat mercantil a Suïssa ha de tenir obligatòriament un capital social de, com a mínim, 100.000 francs suïssos si es tracta de l’equivalent de la nostra societat anònima (una Aktiengesellschaft (AG) o Société Anonyme (SA), i de 20.000 francs suïssos, si es tracta de l’equivalent de la nostra societat limitada (una Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) o Société à Responsabilité Limitée (SARL). Un cop decidida la seva constitució, el procediment a seguir és el següent:

1. Dipositar un 20% del capital social (amb un mínim de 50.000 francs suïssos) si es una AG/SA, o el 100% si es una GmbH/SARL, en un compte especial a un banc. Aquest capital restarà bloquejat i no es traspassarà al compte corrent societari fins que s’hagi completat el procediment d’inscripció de la societat al Registre Mercantil.
2. Redactar els estatuts de la societat en presència d'un notari públic, que validarà les signatures dels constituents i atorgarà la corresponent escriptura pública de constitució. Aquest haurà de contenir, com a mínim, la següent informació:

  • Nom de la societat mercantil, que haurà de ser clar i únic i incloure la forma legal de la societat. La disponibilitat del nom de la societat pot ser comprovada   aquí (accés a l’aplicació Zefix del Registre Mercantil federal suís) abans de procedir a la seva constitució, però no és obligatori fer-ho.
  • Adreça social.
  • Objectiu de la societat mercantil.
  • Capital social total i forma de desemborsament d’aquest (en efectiu, en espècie o de qualsevol altra manera).
  • Quantitat total de participacions socials i valor nominal d’aquestes (que no pot ser inferior a un cèntim de franc suís).
  • Regles de convocatòria de l’òrgan directiu de la societat mercantil i drets de vot dels socis o accionistes.
  • Constitució de l’òrgan directiu de la societat mercantil i de l’auditor.
  • Manera de comunicar els anuncis socials als socis o accionistes.

3. Presentar l'escriptura de constitució en el registre mercantil (registre du commerce) del cantó de què es tracti i inscriure la societat. Aquest tràmit inclou, en tots els casos, la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Mercantil suís, la qual cosa protegeix oficialment el nom comercial de la societat i assegura la seva personalitat jurídica.

La inscripció es pot realitzar telemàticament a través del web   StarBiz del Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). A més, aquest web permet consultar tota la informació necessària per decidir la constitució d’una empresa, incloent-ne un simulador amb el qual comprovar, segons sigui la forma legal de la societat, quines seran les seves obligacions tributàries i laborals.

El SECO ofereix un altre web d’utilitat aquí, el   portal SME, amb informació especialitzada per a petites i mitjanes empreses. Aquesta informació es pot complementar amb la més genèrica oferta pel govern suís sobre l’autoocupació en aquest web,   The Swiss Portal.

informació