Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar a Sud-àfrica, però com que no hi ha cap acord bilateral en aquest sentit signat entre ambdós països, cal fer-ho com estableix la legislació sud-africana, que exigeix que un estranger disposi d’una autorització de residència permanent al país per poder ser titular d’un permís de conducció nacional. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important: L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destí. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació