Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, caldrà presentar-lo legalitzat (consulta l'apartat Legalització de documents públics), traduït (consulta l'apartat Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l'apartat Homologació de títols).

Tanmateix, a Sud-àfrica no hi ha una llista ”oficial” de professions regulades (ni tan sols apareix definit el concepte), sinó que cada activitat professional, organitzada legalment a través del que s’anomena professional body (una mena de gremi), decideix si és necessària la afiliació i posterior inscripció del professional en el corresponent registre per exercir la seva activitat.

És per això que recomanem consultar el web de l’activitat professional de què es tracti abans de prendre cap decisió. Es pot trobar una llista d’aquests professional bodies  aquí, així com les instruccions per a l’ús de la corresponent base de dades  aquí, al web de la South African Qualifications Authority (SAQA).