Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

El procediment administratiu de registre d’una societat mercantil a Sud-àfrica es regeix per la  Companies Act, 2008 i consta dels passos següents:

1. Cal inscriure la societat mercantil a la  Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), l’organisme encarregat del registre de tot tipus d’empreses i de la gestió dels drets de propietat intel·lectual del país. El registre es pot fer personalment o electrònicament, però en aquest darrer cas cal registrar-se primer com a usuari al web. Es pot consultar la informació proporcionada pel web de la CIPC  aquí.

El web del CIPC permet comprovar si el nom de la societat mercantil ja ha estat utilitzat per una altra societat (es pot accedir a aquest servei  aquí). Si no és així, es pot descarregar, bé l’imprès de reserva prèvia de nom (que poden ser d’un fins a quatre en total), anomenat Application For Defensive Name Registration (CoR 10.1) (aquest imprès es pot descarregar  aquí); bé l’imprès de reserva de nom, anomenat Application to Reserve a Name (CoR 9.1) (aquest imprès es pot descarregar  aquí).

Si el nom és correcte, cal emplenar dos impresos més:

A més d’aquests documents, el CIPC exigeix també les còpies certificades dels documents d’identitat de tots els socis i directius declarats inicialment, així com el del presentador de la sol·licitud de registre si no és un dels anteriors (en cas que un dels socis actuï per representació o sigui una persona jurídica, caldrà aportar un poder notarial que autoritzi al representant a procedir a la constitució de la nova societat i signar tots els documents legals necessaris).

2. Un cop registrada la societat mercantil, cal obrir un compte bancari a nom de l’empresa en l’entitat bancària de la seva elecció, proporcionant, si és el cas, el nom de tres accionistes de la societat i els documents de constitució d’aquesta.

3. Cal registrar la societat mercantil al  South African Revenue Service (SARS), la qual cosa s’ha de fer personalment a l’oficina del SARS corresponent a l’adreça social de la societat. Es pot localitzar quina és aquesta oficina  aquí. El motiu es posar-se al dia de les seves obligacions pel que fa al VAT (el nostre IVA) i altres impostos propis del país.

4. Finalment, si la societat mercantil tindrà treballadors, cal que l’ocupador es registri a l’Unemployment Insurance Fund (UIF), la qual cosa es fa, bé a una oficina del  Department of Labour, bé electrònicament al seu web a l’apartat anomenat  uFiling, però en aquest darrer cas cal registrar-se primer com a usuari al web.

Hi ha diferents tipus de societats a Sud-àfrica. Entre les més habituals hi ha:

  • Sole trader/Propietor (similar al nostre treballador autònom): una persona física posseeix el negoci i la llei no distingeix entre la persona i el negoci que gestiona. Legalment, cal que es refereixi al seu negoci com a ”Nom de la persona t/a (trading as) nom del negoci” (per exemple, Joan Català t/a Fruites Joan).
  • Partnership (similar a la nostra societat civil): entre dues i 20 persones posseeixen el negoci i, a l’igual que en el cas anterior, la llei no distingeix entre cadascuna de les persones i el negoci que gestionen.
  • Close corporation (similar a la nostra societat limitada): fins a 10 persones posseeixen el negoci i la seva responsabilitat és limitada. Els béns i els deutes de la societat pertanyen a aquesta més que als seus socis. Legalment cal que s’afegeixi l’abreviatura CC després del seu nom (per exemple, Fruites Joan, CC). Si no es fa així, llavors sí que els béns i els deutes de la societat es carregaran al compte dels socis.
  • Company (similar a la nostra societat anònima): més de 10 persones posseeixen el negoci sota les disposicions de la  Companies Act, 2008. Inclou als propietaris (o accionistes) i als gerents encarregats de la gestió diària de la societat i els seus béns i deutes pertanyen exclusivament a aquesta. Legalment cal que s’afegeixi l’abreviatura Pty (Ltd) després del seu nom (per exemple, Fruites Joan, Pty (Ltd).
informació